Back to top

Tarieven

De hoogte van uw ziekenhuisfactuur is afhankelijk van verschillende factoren. Wij zetten ze op een rijtje voor u.

Voorinschrijving

Wij bieden u de mogelijkheid om vooraf in de opnamedienst langs te komen om de nodige formaliteiten te vervullen. Tijdens deze voorinschrijving kunnen wij u optimaal informeren over factoren zoals uw kamerkeuze en de kostprijs van uw verblijf.

Wij vragen u dan ook met aandrang om van deze voorinschrijving gebruik te maken. Zodoende kunnen de administratieve formaliteiten op de dag van de opname tot een minimum herleid worden.

Onderdelen van uw factuur

Ons ziekenhuis factureert aan het einde van de maand volgend op uw verblijf of bezoek aan het ziekenhuis. Het kan dus enkele weken duren voordat u uw ziekenhuisfactuur ontvangt.

Bij een langdurig verblijf krijgt u op het einde van elke maand een tussentijdse ziekenhuisfactuur aangeboden, het voorschot zal in mindering gebracht worden op de (eind)factuur.

Patiënten die aangesloten zijn bij een ziekenfonds (mutualiteit), betalen enkel het deel van de kosten (remgeld en de eventuele supplementen) dat niet door het ziekenfonds gedragen wordt. Het deel waarvoor uw mutualiteit tussenkomt, wordt rechtstreeks met het ziekenfonds verrekend. Bent u dus niet of niet geldig aangesloten bij een ziekenfonds en uw opname is niet het gevolg van een arbeidsongeval, dan dient u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf te betalen.

Meer info kunt u ook vinden in het document 'Toelichting bij een opnameverklaring'.

De ziekenhuisfactuur die u ontvangt noemen we ook wel een "Patiëntenfactuur". Elk ziekenhuis is verplicht hetzelfde model te gebruiken. De vorm en de inhoud van deze factuur is volledig bepaald door de overheid.

U kunt volgende rubrieken onderscheiden:

1. Verblijfskosten

De verblijfskosten op uw ziekenhuisfactuur zijn afhankelijk van het aantal dagen dat u opgenomen wordt, uw kamerkeuze en uw verzekeringsstatus. Voor een eenpersoonskamer rekenen we een kamersupplement aan en verdubbelen de erelonen van de zorgverstrekkers (ereloonsupplement van 100%). Voor een gemeenschappelijke kamer rekenen we geen (kamer- of ereloon)supplementen aan.
U betaalt geen ereloon- of kamersupplement als u in een eenpersoonskamer ligt omwille van volgende redenen:

 • als uw gezondheidstoestand of de technische voorwaarden van onderzoek, van behandeling of van toezicht, het verblijf in een individuele kamer vereisen. De arts bepaalt of u aan deze voorwaarden voldoet en schrijft hiervoor een attest
 • als u wordt opgenomen op een eenpersoonskamer omdat er geen andere kamer vrij is
 • als de opname geschiedt op een eenheid voor intensieve zorg of spoedgevallenzorg, buiten de wil van de patiënt

Uw kamerkeuze kunt u kenbaar maken door het ondertekenen van de 'opnameverklaring' bij opname.

2. Forfaitair aangerekende kosten

Tijdens uw opname rekenen we wettelijke forfaitaire kosten aan, hetzij per ligdag, hetzij per opname. Bijvoorbeeld voor geneesmiddelen (0,62 euro per dag), klinische biologie, medische wachtdienst en radiologie. Deze worden ook aangerekend als een patiënt niet van deze prestaties geniet.

3. Apotheek

In deze rubriek van uw ziekenhuisfactuur worden de medicatiekosten en implantaten aangerekend. Uw ziekenfonds betaalt slechts een deel van de kosten. Naast remgelden kunnen ook wettelijke afleveringsmarges aangerekend worden.

4. Honoraria

In de rubriek honoraria staan alle prestaties van artsen en paramedici (o.a. kinesitherapeuten). Als er voor prestaties geen persoonlijke tussenkomsten of supplementen aangerekend worden, dan tellen we de bedragen samen tot 1 eindsom. De andere worden individueel vermeld, gegroepeerd per specialiteit en per zorgverstrekker. Meer informatie over de erelonen van de artsen vindt u in de paragraaf Conventie.

5. Andere leveringen

In deze rubriek gaat het om leveringen met een terugbetaling, zoals bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, gipsmateriaal en radio-isotopen.

6. Ziekenvervoer

Zowel dringend als niet-dringend ziekenvervoer wordt aangerekend. Dit wil zeggen alleen het vervoer georganiseerd door het ziekenhuis (dus niet van thuis naar de spoedgevallendienst). 

7. Diverse kosten

Voor deze kosten bestaat geen terugbetaling door het ziekenfonds. Deze kosten zoals telefoongesprekken, flessen water, kosten voor het verblijf van een begeleidend persoon worden in deze rubriek opgenomen. Een van de ouders kan op de kinderafdeling bij zijn kind overnachten als dit vooraf afgesproken is. Volgende documenten geven een overzicht van deze kosten:

Algemene kosten

8. Aanrekening btw

Alleen bij zuiver esthetische ingrepen rekenen we btw aan op uw ziekenhuisfactuur. In deze rubriek vindt u het bedrag exclusief btw, het btw-percentage en het bedrag van de btw.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke aandelen (remgelden) die u zelf als Belgische patiënt moet betalen.

Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs
 

Normaal

Kind ten laste

Voorkeursregeling

Eerste dag             

€ 44,51 € 33,39 € 6,12

Vanaf tweede dag

€ 17,24 € 6,12 € 6,12
  € 55,00 Geen aanrekening tot de leeftijd van 15 jaar


€ 55

Kamersupplement

+ 100% ereloonsupplement   + 100% ereloonsupplement
Forfaits per ligdag
 

Zelfbetalend

Klinische biologie

€ 22,02

Geneesmiddelen

€ 0,62

Drank

€ 0,75

Comfortsuplement

€ 2,00
Forfaits per opname
 

Normaal

Kind ten laste

Voorkeursregeling

Klinische biologie

€ 7,44

€ 7,44

€ 0,00

Medische beeldvorming

€ 6,20

€ 6,20

€ 1,98

Medisch- technische verstrekking

€ 16,40

€ 16,40

€ 0,00


Merk op: Sommige prestaties die doorgaan in de dagkliniek geven aanleiding tot de aanrekening van een ligdagvervangend forfait en worden dus soms door een hospitalisatieverzekering.

Voorschotten

Bij opname vragen we u een voorschot op de ziekenhuisfactuur te betalen volgens de wettelijke barema's. Dit voorschot verrekenen we bij de eindfactuur.

Voorschotten

 

Standaard
verzekerde

Verhoogde
Tegemoetkoming

Kinderen tot
18 jaar

Twee- en
vierpersoonskamer
€ 150 € 50 € 75
Eenpersoonskamer € 535 € 435

€ 75

 

Als u een hospitalisatieverzekering heeft waarbij er een rechtstreekse afrekening mogelijk is tussen de hospitalisatieverzekering en het ziekenhuis hoeft u geen voorschot te betalen. De dienst opnameplanning probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw vraag naar een individuele kamer. Hou er echter rekening mee dat dit bij een drukke bezetting niet altijd mogelijk is. In dit geval nemen wij u op in een andere kamer en rekenen we geen kamer- of ereloonsupplementen aan. Het betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke (eind)factuur.

Bekijk ook het tarievenblaadje.

Geen tussenkomst door het ziekenfonds bij arbeidsongeval

In geval van een arbeidsongeval wordt het volledige bedrag aan de verzekeringsinstelling gefactureerd (op voorwaarde dat het ziekenhuis over een goedkeuring beschikt). Volgende gegevens moet u doorgeven aan de dienst facturatie:

 • naam patiënt
 • naam en adres werkgever
 • naam en adres verzekering
 • polisnummer van de verzekering
 • schadedossier of datum van ongeval

Supplementen voor een individuele kamer rekenen we steeds door aan de patiënt en vindt u op uw ziekenhuisfactuur. De arbeidsongevallenverzekering komt hierin nooit tussen.

Contracten met Belgische hospitalisatieverzekeringen

Sommige ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen komen tegemoet in de supplementaire kosten bij opname en dagopname. Als u een hospitalisatieverzekering hebt, breng dan steeds het ziekenfonds of de verzekeringsmaatschappij op de hoogte van een geplande opname.

U kunt bij uw inschrijving melden dat u over een hospitalisatieverzekering beschikt.

Met sommige hospitalisatieverzekeringen heeft het ziekenhuis akkoorden zodat we uw oplegfactuur rechtstreeks kunnen aanbieden:

 • DKV (alleen verzekerden die beschikken over een MediCard)
 • Medi-Assistance
 • Medi-Link
 • Assurcard kiosk

Binnen campus Sint-Jan/SFX kunt u hiervoor langsgaan bij de Kasdienst van het ziekenhuis.
Binnen campus Henri Serruys kunt u hiervoor langsgaan bij het Onthaal van het ziekenhuis.

Als deze regeling niet geldt, vragen wij u de ziekenhuisfactuur te betalen en achteraf de kosten zelf aan te bieden aan uw verzekering.

Contract met Nederlandse zorgverzekeraars

Het ziekenhuis heeft ook met een aantal Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor kunnen we de ziekenhuisfacturen rechtstreeks declareren voor de vastgelegde ingrepen/behandelingen in het contract opgesomd.

Gecontracteerde zorgverzekeraars zijn:

 • Zilveren Kruis
 • Cz
 • DSW en Stad Holland
 • Multizorg
 • Uvit

Buitenlandse patiënten

Als u aangesloten bent bij een verzekering, neem dan vóór uw opname contact met hen op. Als buitenlandse, Europese patiënt heeft u bij een geplande opname een formulier S2 (vroegere E112) of andere geldige garantieverklaring nodig voor uw opname in ons ziekenhuis. U moet deze documenten zelf opvragen bij uw zorgverzekeraar. Een formulier S2 vermeldt de voorafgaandelijke, expliciete toestemming door het ziekenfonds van het land van herkomst om een welbepaalde ingreep of behandeling in België te ondergaan, binnen een welomschreven periode. De EZVK (Europese Ziekteverzekeringskaart, vroegere E111) kan enkel gebruikt worden bij onvoorziene en dringende opname. Als er een facturatie gebeurt via S2 of EZVK is er toch nog een factuur die u zelf moet betalen (persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde doktershonoraria en persoonlijke kosten biedt het Belgische systeem aan de patiënt aan).

Betalingsmodaliteiten

U krijgt de ziekenhuisfactuur toegestuurd aan het einde van de maand volgende op de maand van ontslag uit het ziekenhuis. Deze factuur moet binnen de 4 weken na opmaakdatum betaald worden met het aangehechte overschrijvingsformulier (vermeld zeker de gestructureerde mededeling bij betaling).

Bij langdurig verblijf krijgt u maandelijks een tussentijdse factuur toegestuurd.

Let op: Vergeet niet voor uw opname bij uw ziekenfonds na te gaan of uw verzekeringstoestand volledig in orde is. Is dat niet het geval, dan moet u zelf instaan voor de totale kosten van uw verblijf.

Als u niet beschikt over een in België ingediend verzekeringsakkoord, moet u vooraf de geraamde kosten betalen. Het betaalde bedrag zal verrekend worden op de (eind)factuur.

Prijsraming

Voor meer uitleg kunt u steeds terecht bij:

 • coördinator Patiëntenadministratie en Onthaal, tel: 050 45 31 38
 • verantwoordelijke Patiëntenadministratie, tel: 050 45 97 67 (campus Sint-Jan) en 059 55 53 05 (campus Henri Serruys)

Vooraf kunt u contact opnemen met de dienst Prijsramingen voor hulp bij de berekening van uw verblijfskosten:

 • campus Sint-Jan/SFX: tel: 050 45 39 61
 • campus Henri Serruys: tel: 059 55 51 07

Wij kunnen u een idee geven van de kostprijs van uw opname. We houden dan uiteraard rekening met gemiddelde verblijfsduur en gemiddelde medicatiekost. De prijs hangt bovendien af van uw verzekeringsstatus bij het ziekenfonds.

Conventie artsen

Om de patiënt meer zekerheid te bieden, maakten artsen, verzekeringsinstellingen (mutualiteiten) en de overheid afspraken.

Deze tarieven worden vastgelegd in een overeenkomst, ook wel de 'conventie' genoemd. Elke arts beslist zelf of hij al dan niet tot deze conventie toetreedt.

Er zijn 3 mogelijke situaties:

 • geconventioneerde arts: de arts aanvaardt het akkoord en respecteert de afgesproken tarieven.
 • gedeeltelijke geconventioneerde arts: deze arts aanvaardt de conventie gedeeltelijk. Hij respecteert de afgesproken tarieven op bepaalde dagen en uren.
 • niet-geconventioneerde arts: deze arts aanvaardt de conventie niet en bepaalt zelf de tarieven.

In ons ziekenhuis wordt er naast het kamersupplement 100% ereloonsupplement aangerekend bij opname op een eenpersoonskamer. Voor verblijven in een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer mogen in ons ziekenhuis geen ereloonsupplementen gevraagd worden door geconventioneerde artsen. U vindt ook bijkomende informatie in het document 'opnameverklaring'.

U kan eveneens bijkomende informatie over de lijst van geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen navragen op de website van het R.I.Z.I.V. of bij het ziekenfonds.

Meer weten over uw ziekenhuisfactuur? 

Campus Sint-Jan

Facturatie/Kasdienst 
tel: 050 45 20 60 / 050 45 20 65

Campus Sint-Franciscus Xaverius

Onthaaldienst
tel: 050 47 04 70

Campus Henri Serruys

Patiëntenadministratie (gelegen op het gelijkvloers, naast het onthaal)
openingsuren: 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16.30 uur (op vrijdag tot 16 uur)
tel: 059 55 51 05