Back to top

Factuur

Ons ziekenhuis factureert aan het einde van de maand volgend op uw verblijf of bezoek aan het ziekenhuis. Het kan dus enkele weken duren alvorens u uw factuur ontvangt.

Bij een langdurig verblijf wordt op het einde van elke maand een tussentijdse factuur aangeboden, het voorschot zal in mindering gebracht worden op de (eind)factuur.

Patiënten die aangesloten zijn bij een ziekenfonds (mutualiteit), betalen enkel het deel van de kosten (remgeld en de eventuele supplementen) dat niet door het ziekenfonds gedragen wordt. Het deel waarvoor uw mutualiteit tussenkomt, wordt rechtstreeks met het ziekenfonds verrekend. Bent u dus niet of niet geldig aangesloten bij een ziekenfonds en uw opname is niet het gevolg van een arbeidsongeval, dan dient u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf te betalen.

Meer info kunt u ook vinden in het document 'Toelichting bij een opnameverklaring'.

De factuur die u ontvangt wordt ook wel "Patiëntenfactuur" genoemd. Elk ziekenhuis is verplicht hetzelfde model te gebruiken. De vorm en de inhoud van deze factuur, worden volledig bepaald door de overheid.

Betalingstermijn

Facturen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV moeten binnen 4 weken na verzending betaald worden. Dat kan met het aangehechte overschrijvingsformulier. Indien u op een andere wijze betaalt, vermeld dan zeker de gestructureerde mededeling. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn de wettelijke intresten verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. Een eerste herinneringsbrief is kosteloos. Bij het sturen van een tweede herinneringsbrief wordt 15 euro forfaitaire inningskosten aangerekend. Bij uitblijven van betaling wordt een derde herinneringsbrief verstuurd met 35 euro aanmaningskosten. Dezelfde regeling is van toepassing ten aanzien van het ziekenhuis wanneer het een onverschuldigde betaling ontvangt van de patiënt en deze niet terugbetaalt binnen de maand na voorafgaande ingebrekestelling, via een aangetekend schrijven, door de patiënt. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20 februari 2023