Back to top

Privacy

Persoonlijke gegevens en privacyreglement

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zorgt voor u. Om de kwaliteit van onze zorg te garanderen, verzamelen en verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. 
Wij vinden uw privacy daarbij heel belangrijk. 

Op deze webpagina geven we op een eenvoudige manier uitleg over het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens en over uw rechten als patiënt. 

Lees hier het volledige en juridisch bindend AZ Sint-Jan Privacyreglement voor patiënten.


WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Gegevens over uw identiteit

 • Uw naam
 • Uw geslacht
 • Uw geboortedatum
 • Uw Rijksregisternummer
 • Uw adres
 • Uw familiale gegevens
 • Uw contactgegevens
 • Uw ziekenfonds en andere verzekeringen
 • ...

Persoonsgegevens over uw gezondheid

 • Uw bloedgroep
 • Uw gewicht en lengte
 • Reden van opname
 • Onderzoeken en resultaten (labo, RX, EKG, ...)
 • Medische verslagen
 • Verpleegkundige, klinische, psychiatrische informatie
 • Beeldmateriaal (RX-foto’s, wondfoto’s, …)
 • Verslagen van andere zorgverstrekkers
 • ...

Financiële gegevens (voor de patiëntenfactuur)

 • Welke prestaties het ziekenhuis geleverd heeft
 • De producten die u kreeg
 • Hoe lang we u verzorgd hebben
 • Hoe u ons betaalt
 • De verzekering die u hebt
 • ...

WAAROM HEBBEN WE UW GEGEVENS NODIG?

 • Om voor u te zorgen: we onderzoeken u om de juiste diagnose te stellen, we verzorgen en behandelen u
 • Om uw opname of consultatie administratief te regelen
 • Om u de juiste medicatie voor te schrijven
 • Om uw klachten over ons ziekenhuis te behandelen
 • Om te weten of u een kandidaat-orgaandonor bent
 • Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren
 • Om aan wetenschappelijk onderzoek te doen
 • Om ons beleid te kunnen verbeteren

 

HOE VRAGEN WE UW GEGEVENS?

 • In de eerste plaats stellen we onze vragen direct aan u, de patiënt.
 • Soms vragen we gegevens over uw gezondheid op een andere manier. Bijvoorbeeld aan een familielid als u ze zelf niet kan geven.
 • Soms krijgen uw gegevens van een doorverwijzende arts.

 

HOE VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

We verwerken uw informatie in de volgende stappen:

 • We voeren uw persoonlijke informatie in.
 • We gebruiken de informatie die we nodig hebben tijdens uw verblijf of consultatie.
 • We maken de factuur van uw verblijf of consultatie. We sturen de factuur naar u, uw verzekering en/of naar andere diensten.
 • We bezorgen uw medische informatie aan zorginstellingen buiten ons ziekenhuis. Dat doen we enkel als dat nodig is voor uw verdere verzorging. 
 • We maken uw gegevens anoniem. We bezorgen de anonieme informatie aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of aan de Vlaamse Gemeenschap wanneer dat bij wet verplicht wordt.

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Onze medewerkers die betrokken zijn bij uw dossier hebben toegang tot belangrijke informatie voor hun specifieke taak. Zij kunnen dus niet al uw informatie lezen.

Personen met toegang zijn onder meer:

 • uw behandelende arts(en)
 • verpleegkundigen die u behandelen. 
 • ons paramedisch personeel zoals kinesisten, psychologen, diëtisten …
 • ons keukenpersoneel: zij hebben beperkte informatie nodig voor uw dieet
 • onze apothekers: zij hebben informatie nodig voor uw medicatie
 • onze administratieve medewerkers: secretariaten, de dienst opname en facturatie
 • andere medewerkers: de dienst patiëntenbegeleiding: zij kunnen uw informatie doorgeven aan de sociale dienst, de psychologische dienst of de pastorale dienst; de ombudsdienst; de dienst informatica in geval van technische ondersteuning

Onze medewerkers respecteren deze privacyregels en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Zij respecteren ook het beroepsgeheim en de discretieplicht. 

 

AAN WIE GEVEN WE UW GEGEVENS DOOR?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens enkel doorgeven aan deze diensten:

 • verzekeringsinstellingen: enkel met uw akkoord of als wij wettelijk verplicht zijn de info door te geven
 • het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): enkel met uw akkoord of als wij wettelijk verplicht zijn de info door te geven
 • personen die u vertegenwoordigen, zoals betrokken patiënten of vertrouwenspersonen of (wettelijke) vertegenwoordigers
 • diensten van de overheid: enkel als zij het recht hebben op uw informatie 
 • zorgdiensten buiten ons ziekenhuis: enkel als dat nodig is voor uw verzorging 
 • andere diensten: enkel met uw akkoord of als wij wettelijk verplicht zijn de info door te geven
 • de verzekering van het ziekenhuis of van onze artsen: zonder uw akkoord als dat nodig is voor een juridische procedure
 • bedrijven die informatie verwerken: enkel de bedrijven waarmee wij samenwerken en waarmee we een overeenkomst hebben.
 • Organisaties die ons bijstaan bij interne kwaliteitsmetingen (audit) of accreditering. Zij kunnen gegevens inkijken wanneer dit nodig is voor de audit.

Soms moeten wij uw informatie doorgeven aan een dienst buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Wij informeren u dan over de gevolgen voor uw privacy.
Wij geven uw gegevens anoniem door aan bepaalde diensten, bijvoorbeeld voor onderzoek en beleid. 

We geven enkel die persoonsgegevens door die echt nodig zijn voor het correct uitvoeren van de taken door die andere diensten.

 

HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?

We zorgen dat uw informatie volledig en correct is. We volgen ook strikte regels om uw persoonsgegevens veilig te houden. Dat wil zeggen dat we uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen beschermen tegen:

 • verlies
 • diefstal
 • het ongeoorloofd wijzigen van de gegevens

 

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

We bewaren uw persoonlijke informatie volgens termijnen die wettelijk werden vastgelegd: 

 • minstens 30 jaar (medische informatie)
 • minstens 20 jaar (verpleegkundige informatie)
 • minstens 7 jaar (documenten over facturatie)
 • één jaar (ombudsdienst), daarna maken we uw gegevens anoniem

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U kunt lezen hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie: 

 • in het opnameformulier
 • in de onthaalbrochure
 • op de website van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
 • U vindt onze privacyreglement ook aan het onthaal.
 • U mag ons altijd vragen om een kopie te krijgen van uw dossier. Op uw vraag kunnen wij ook een kopie bezorgen aan een arts of een andere instantie. Wij bezorgen de informatie op papier of digitaal, zoals u het wilt.

Let op: wij mogen geen informatie doorgeven die de privacy van andere personen kan schaden.
 

U mag ons altijd vragen om inzage te krijgen in uw dossier. Dit kan via een aanvraagformulier om uw dossier in te kijken: http://www.azsintjan.be/nl/opname-bezoek/patientendossier/afschrift-gegevens-uit-patientendossier

 

U mag ons altijd vragen om informatie aan te passen als ze niet juist of niet volledig is. Dit recht is beperkt wanneer het gaat over strikt medische informatie. Deze kan niet zomaar gewijzigd worden zonder akkoord van de hoofdarts.


U mag ook vragen om je informatie tijdelijk niet te gebruiken, tot ze juist of volledig is.

Stuur hiervoor een mail naar dpo@azsintjan.be  of vul het contactformulier in.

 

U mag ons vragen om uw informatie niet meer te gebruiken als u vindt dat wij er niet correct mee omgaan. U kan ons ook vragen om uw informatie te verwijderen. 

Stuur hiervoor een mail naar dpo@azsintjan.be  of vul het contactformulier in.

Let op: wij zijn niet verplicht om uw gegevens te verwijderen als we die omwille van wettelijke bepalingen moeten of mogen bewaren.  Voorbeeld: uw medisch dossier kan niet verwijderd worden.

 

WAT ALS U BEZWAAR WILT INDIENEN OF BEROEP WIL DOEN OP UW RECHTEN?

U kan een bezwaar indienen:

 • als u vindt dat wij uw gegevens gebruiken in óns belang en niet in uw belang 
 • als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken om aan marketing te doen 

Neem hiervoor contact op met de DPO, Ruddershove 10, 8000 Brugge, dpo@azsintjan.be

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Noteer uw bezwaar op papier of in een mail. U kan ook vragen om u te bellen.
 • U krijgt binnen de maand een antwoord op uw bezwaar.

             Is het een complex bezwaar? Dan krijgt u binnen de drie maanden een antwoord.

             Is uw vraag of bezwaar onduidelijk? Dan kunnen wij extra informatie vragen. 

Geeft u ons de nodige informatie niet, dan kunnen wij uw vraag of bezwaar weigeren. 

Let op: is uw bezwaar helemaal zonder reden? Of maakt u steeds opnieuw hetzelfde bezwaar? Dan kunnen wij u vraag weigeren of administratieve kosten aanrekenen. 

We kunnen ook enkel vragen of bezwaren behandelen als we 100% zeker zijn van uw identiteit. We vragen dus mogelijk om uw identiteit te bewijzen.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE PRIVACY?

Binnen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor uw privacy. Deze wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeur. 

De functionaris voor gegevensbescherming houdt toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy? Contacteer de functionaris via mail: dpo@azsintjan.be

 

Meer weten?

Lees hier het volledige privacyreglement.

Deze regels zijn geldig vanaf 25 mei 2018. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25 september 2019