Back to top

Rechten in verband met het patiëntendossier

De patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Wat betreft de normen waaraan het patiëntendossier moet voldoen, kan verwezen worden naar het KB van 3 mei 1999 betreffende het algemeen medisch dossier en het KB van 3 mei 1999 over de bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, dient te voldoen.

De patiënt kan de beroepsbeoefenaar verzoeken om bepaalde documenten toe te voegen aan het patiëntendossier. De patiënt heeft het recht om rechtstreeks, zonder tussenkomst van een derde, zijn/haar dossier in te kijken. Hij/zij kan zich wel laten bijstaan door of zijn/haar inzagerecht uitoefenen via een door hem/haar aangewezen vertrouwenspersoon die al dan niet beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is. Aan het verzoek van de patiënt tot inzage in het hem/haar betreffend patiëntendossier moet zo spoedig mogelijk gevolg gegeven worden, namelijk binnen de 15 dagen na ontvangst van het verzoek.

Van inzage worden uitdrukkelijk uitgesloten: de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar evenals de gegevens die betrekking hebben op een derde. Indien de patiënt toch de persoonlijke notities ter inzage wenst te zien, dient hij/zij zijn/haar inzagerecht op een onrechtstreekse wijze uit te oefenen, met name door een beroep te doen op een beroepsbeoefenaar.

De patiënt heeft eveneens het recht op een afschrift van (een gedeelte van) zijn/haar patiëntendossier. De beroepsbeoefenaar kan een afschrift weigeren indien hij/zij duidelijke aanwijzingen heeft dat de patiënt door derden onder druk wordt gezet om een afschrift van zijn/haar patiëntendossier te verkrijgen.

Onder strikte voorwaarden hebben ook de directe verwanten van een overleden patiënt het recht op inzage van het patiëntendossier. De voorwaarde is dat de patiënt zich bij leven niet uitdrukkelijk heeft verzet tegen inzage door zijn/haar nabestaanden in het algemeen of door één of meerdere nader door hem/haar aangeduide perso(o)n(en) ervan. Wat de kring van nabestaanden betreft die inzage kunnen vragen, is er een beperking: enkel de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en de bloedverwanten tot en met de tweede graad kunnen het patiëntendossier inkijken.

Het verzoek tot inzage vanwege de nabestaanden moet voldoende gemotiveerd en gespecificeerd zijn. Bovendien gebeurt de inzage steeds onrechtstreeks via een door de patiënt aangewezen beroepsbeoefenaar die ook uitzonderlijk inzage heeft in de persoonlijke notities.

Aanvraagformulier afschrift patiëntendossier - campus Sint-Jan en SFX

Aanvraagformulier afschrift patiëntendossier - campus Henri Serruys

 

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27 november 2019