Back to top

We willen er zijn voor elke longpatiënt

Op onze dienst Longziekten vind je een uitgebreid team longspecialisten. Samen verzamelen ze de nodige kennis om een brede waaier aan patiënten met verschillende longziekten de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Ook buiten de dienst hechten ze veel belang aan samenwerking, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, om ervoor te zorgen dat je als longpatiënt zo veel mogelijk voordeel haalt uit die verzamelde kennis.

Gespecialiseerde kennis

Onze zes vaste longartsen beheersen natuurlijk allemaal de algemene kennis over longziekten, maar daarnaast hebben ze elk ook nog eigen specifieke specialisaties: slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, longkanker, longrevalidatie, inspanningsfysiologie, longinfectieziekten, mucoviscidose, chronische ademhalingsinsufficiëntie en interstitieel longlijden. Twee assistenten staan de longartsen bij. Daarnaast zijn er op de polikliniek zes verpleegkundigen, twee longfunctielaboranten, vijf secretariaatsmedewerkers en drie technici actief. Onze technische apparatuur is volledig up-to-date en binnenkort is ook de polikliniek aan de beurt voor vernieuwing.

Intensieve begeleiding van de CPAP-patiënt

Door de jaren heen ging er steeds meer aandacht uit naar slaapproblemen. Vandaar de oprichting van het slaapcentrum, in samenwerking met de diensten Neurologie, Neus, keel- en oorziekten, Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie en Psychiatrie. Daar kunnen patiënten met obstructief slaapapneusyndroom terecht voor continuous positive airway pressure (CPAP)-behandeling.

Omdat een succesvolle CPAP-behandeling behoorlijk wat discipline vraagt van de patiënt zelf, zorgen we voor een goede omkadering en maken we er werk van om elke patiënt de juiste instructies te geven. Niet minder dan drie van onze zes longartsen zijn gespecialiseerd in de aanpak van obstructief slaapapneusyndroom. Op onze techniekers kan je als patiënt rekenen om je te helpen zoeken naar het juiste masker en toestel. De verpleegkundigen voorzien je van de bijhorende opleiding en zullen je op het hart drukken dat het heel belangrijk is om deze hulpmiddelen juist te gebruiken. Dankzij deze intensieve begeleiding haken gelukkig maar weinig van onze CPAP-patiënten af.

Gerichte behandeling van longkanker

Longoncologie is een tweede belangrijke focus binnen de dienst. De arts staat in voor de diagnose en het opstarten en begeleiden van de behandeling. Daarnaast biedt een team van psychologen, medisch-maatschappelijk werkster en twee LOngTUmor Steunpunt (LOTUS)-verpleegkundigen, bijkomende ondersteuning aan de longkankerpatiënt en diens familie. Wekelijks bespreekt een team van longartsen, de thoraxchirurg, de radiotherapeut, de oncologen en de LOTUS-verpleegkundigen de beste aanpak voor de patiënten.

Sinds een aantal jaren is er heel specifieke medicatie beschikbaar voor bepaalde types longkanker. Dankzij analyse door de dienst Pathologische anatomie is het mogelijk om deze types binnen het ziekenhuis te onderscheiden. Zo kunnen we een breed gamma aan heel gerichte behandelingen aanbieden. Het hechte, geslaagde teamwerk levert goede resultaten op in de behandeling van longkanker (blijkt uit een rapport van het Belgisch kenniscentrum van 2012).

Levenskwaliteit verhogen

Voor chronische longpatiënten, zoals patiënten met chronische obstructieve longziekte (COPD), is er een samenwerking met het revalidatiecentrum KEI in Oostduinkerke. Zij krijgen een revalidatieprogramma aangeboden. De bedoeling is om de levenskwaliteit van deze patiënten te verhogen. Hoe? Door aan hun conditie en spierkracht te werken en het gevoel van benauwdheid zo veel mogelijk tegen te gaan. Dat vraagt de nodige motivatie van de patiënt zelf. Zijn er te veel obstakels, dan helpen we hen om een oplossing dichter bij huis te zoeken.

We doen er alles aan om onze patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD) de best mogelijke zorg te bieden. Op de verpleegafdeling volgen verpleegkundigen en assistenten een vastgesteld stramien van onderzoeken, behandelingen, informatie-, instructie- en vraaggesprekken. Ze contacteren te gepasten tijde bepaalde personen of diensten, schakelen deze waar nodig in en voeren op gezette tijden bepaalde controles uit.

In 2016 is de regionale netwerkgroep COPD opgericht, een samenwerking tussen longartsen, huisartsen, apothekers, verpleegkundigen en kinesisten uit de regio’s Brugge, Oostende en Houtland. Door mee te werken aan een infoavond voor patiënten en familie willen onze longartsen helpen om de nationale COPD-patiëntenvereniging, die eind 2016 is opgericht, meer bekendheid te geven.

Samenwerkingen binnen en buiten het ziekenhuis

Ook mucoviscidosepatiënten begeleiden we. Omdat deze patiënten een hele specifieke aanpak vereisen, is hiervoor een goede samenwerking opgezet met de dienst Kinderziekten en de universiteiten van Gent en Leuven.

Sinds 2015 is er op campus Sint-Jan een allergieteam. Daarbij zijn specialisten van verschillende diensten betrokken, onder meer longspecialisten. Allergiepatiënten vinden via dit team makkelijker de weg naar de juiste dienst om hun allergie te behandelen. Daarbinnen kunnen specialisten van meerdere diensten ingewikkelde allergieën tegelijk vlotter met elkaar bespreken.

Onze allergische, maar net zo goed onze andere astmapatiënten kunnen we alvast steeds beter helpen. Niet alleen is het steeds beter mogelijk om het onderscheid tussen verschillende types astma te maken, er is bovendien steeds meer nieuwe medicatie beschikbaar.

Patiënten met chronische ademhalingsinsufficiëntie en beademingsnood vinden bij het beademingsteam een zorgvuldige begeleiding vanuit verschillende diensten en een gepaste behandeling.

Longziekten die samenhangen met andere aandoeningen, tot slot, bespreken onze longartsen regelmatig met de collega’s van de diensten Reumatologie, Anatome pathologie en Inwendige ziekten.

Onze longpatiënten mogen op ons rekenen

We krijgen op onze dienst dus met veel verschillende longziekten te maken. Daar horen ook heel diverse patiënten bij, zowel jong als oud, maar ze mogen er allemaal op rekenen dat we hen met de best mogelijke zorg omringen.