Back to top

Waar onze dienst Logopedie jou bij kan helpen

14 maart 2018

Waarvoor kan je bij ons terecht

Onze dienst Logopedie staat in voor het onderzoek en de behandeling van de volgende aandoeningen:

Stemproblemen
Daarbij horen zowel lichamelijke afwijkingen als functionele stemstoornissen. Gerichte oefeningen en coaching moeten de kracht en het bereik van de stem vergroten. Ook belangrijk zijn een spaarzaam stemgebruik en een goede stemhygiëne, met andere woorden alles wat schade kan toebrengen aan je stem vermijden.

Schisis
Een aangeboren afwijking met een gespleten lip, tandkas en/of verhemelte.

Stotteren
Een stoornis in de spreekvloeiendheid. Ze ontstaat doorgaans op jonge kleuterleeftijd.

Afasie
Een verworven taalstoornis. Een neurologische aandoening veroorzaakt hierbij moeilijkheden om gesproken en geschreven taal te begrijpen en te uiten.

Dysartrie
Deze motorische spraakstoornis is het gevolg van een neurologische aandoening en kan de verstaanbaarheid van de spraak aantasten. Volgende aspecten kunnen daarbij gestoord zijn:

Ademhaling
stemgeving: de manier waarop je de stem gebruikt
resonantie: de versterking van de stem doordat de lucht in de lichaamsholtes meetrilt
articulatie
prosodie: intonatie, nadruk, melodie en spreeksnelheid 

Spraakapraxie
Een stoornis die kan optreden na hersenletsel. Iemand met spraakapraxie spreekt niet meer met hetzelfde gemak waarmee hij of zij dat gewend was te doen. Ernstige vormen leiden tot niet meer of nauwelijks nog doelbewust kunnen spreken. Bij mildere vormen gaat het om langzaam en toonloos spreken, haperingen of een onduidelijke uitspraak.

Dysfagie
Een verzamelterm voor slikproblemen bij zowel kinderen als volwassenen tijdens het transport van vloeistoffen of voeding van de mond naar de maag. Het voornaamste symptoom is verslikken met hoesten. Samen met de NKO-arts voeren we een FEES (slikendoscopie) uit om de diagnose te bepalen en de therapie te plannen.

Articulatiestoornissen
Deze stoornissen bestaan voornamelijk uit het voortdurend of foutief produceren van spraakklanken. Klanken worden vervangen, weggelaten of vervormd.

Cognitieve communicatiestoornissen
Ten gevolge van stoornissen in het geheugen, de denk- en redeneringsprocessen kunnen communicatiestoornissen optreden.

We werken in teamverband met artsen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en medisch maatschappelijk werkers.

Doelstelling

Onze algemene doelstelling is de persoon helpen om op communicatief vlak zo goed mogelijk te functioneren met een maximale levenskwaliteit. We werken daarbij stoornis- en compensatiegericht en hanteren een multidisciplinaire aanpak.

Een belangrijk onderdeel van onze taak is onze patiënt en zijn omgeving informeren over de logopedische problemen. De familie wordt meestal nauw betrokken bij de behandeling. Het is ook vaak noodzakelijk om inzicht te krijgen in de psychosociale problemen die door de communicatiestoornis ontstaan zijn en ze op te vangen.

Wij behandelen zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten en verwijzen ook door naar logopedisten in de ruime omgeving van het ziekenhuis.

Als dat wettelijk voorzien is, zorgen we voor de aanvraag voor terugbetaling van onze logopedische diensten.

Ons logopedisch team

Dr. Tom Vauterin stuurt als diensthoofd niet alleen de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten aan, maar ook het team van 4 logopedisten op de dienst Logopedie.

Christelle Vanmaele t: 050 45 24 87

is verantwoordelijk voor de neurologische slik-, spraak- en taalstoornissen na een beroerte. Ook voor de behandeling van articulatiestoornissen, vooral bij beroepssprekers of volwassenen in opleiding, kan je bij haar terecht.

Caroline Vandenbruane t: 050 45 24 88

behandelt slik- en spraakproblemen, vooral bij personen die heelkunde, radiotherapie of chemotherapie voor een hoofd-halstumor ondergingen. Zij is tevens ook zorgcoördinator voor deze patiënten.

Ines Verté t: 050 45 24 30

staat in voor de behandeling van personen met een neurologische aandoening, patiënten na een hersenoperatie en de begeleiding van geriatrische patiënten.

Gertie Van den Driessche t: 050 45 24 48

onderzoekt en behandelt stemproblemen bij kinderen en volwassenen. Zij maakt deel uit van het schisisteam en begeleidt personen die stotteren.

Onze dienst bevindt zich op de 2de verdieping, route 235

Indien je vragen hebt rond logopedie kan je een van onze teamleden contacteren. Wij helpen je graag verder.