Back to top

Onze mond-, kaak- en aangezichtchirurgen zijn gebeten op vooruitgang en ontwikkeling

5 oktober 2021
MKA
MKA

Onze mond-, kaak- en aangezichtchirurgen zijn gebeten op vooruitgang en ontwikkeling

Heb je mond-, kaak- of aangezichtproblemen waar een tandarts of orthodontist niks aan kan verhelpen en die om chirurgie vragen? Dan staat op onze campussen in Brugge een team van elf chirurgen klaar. Ze beheersen allemaal alle basistechnieken, maar daarnaast legt ieder van hen zich ook toe op een eigen specialisatie binnen de specialisatie en de steeds verdere ontwikkeling daarvan.

De lat ligt hoog bij ons

Onze dienst Mond-, kaak- en aangezichtchirurgie (MKA) op campus Sint-Jan bestaat nu bijna 50 jaar en is in die tijd uitgebreid tot een dienst met een sterke reputatie waar je terechtkan voor alles wat onder deze medische specialisatie thuishoort. Sinds de samensmelting met de dienst MKA van het AZ Sint-Lucas Brugge telt ons team van mond-, kaak- aangezichtchirurgen elf leden. We leggen de lat hoog en we doen dat in nauwe samenwerking met elkaar, met de dertien tandartsen van het stagecentrum Tandheelkunde dat aan onze dienst verbonden is en met collega’s van andere diensten.

Zonder dat je het beseft je wijsheidstanden kwijt

Elk van onze chirurgen beheerst alle basistechnieken, zoals verwijdering van wijsheidstanden en ‘tanden trekken’, ingrepen ter voorbereiding van implantaatplaatsing, de plaatsing van de implantaten zelf, mondchirurgie, speekselklierchirurgie of verwijdering van kleine tumoren in de mond. Waar we veel verwijzingen voor krijgen, is de verwijdering van wijsheidstanden onder ‘intraveneuze sedatie’. Dat wil zeggen dat je een infuus met licht verdovende middelen toegediend krijgt. Zo maak je de ingreep in een soort van roes mee, zonder volledig je bewustzijn te verliezen. Je hoeft niet onder algemene narcose en je bent er met een korte dagopname in het ziekenhuis van af. We voeren deze ingrepen in samenwerking met de dienst Anesthesie uit om een vlot en veilig verloop te verzekeren.

Afwijkingen in gebit of gezicht corrigeren

Daarnaast spitst elk van onze stafleden zich ook nog eens toe op een eigen specialiteit binnen onze specialiteit. Zeker voor orthognatische chirurgie leidde dat tot wereldwijde naamsbekendheid. Dat is ingrijpende kaakchirurgie om afwijkingen in je gebit of gezicht te corrigeren die niet gewoon met een beugel verholpen kunnen worden of om belemmering van je ademhaling op te lossen. Om daarin met zo klein mogelijke insnijdingen tot een goed resultaat te komen legt een van onze stafleden zich toe op de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en software om alles vooraf te plannen in 3D.

Fijne instrumenten en nauwkeurige planning

Dankzij de fijnere instrumenten kunnen we met kleinere insnijdingen werken en blijft de ingreep vriendelijker voor de weke weefsels. Daardoor zal je als patiënt minder pijn en zwelling krijgen na de ingreep. Bovendien helpen ze om de operatietijd kort te houden. We bereiden deze ingrepen steeds nauwgezet voor. Ook daarin staan de ontwikkelingen niet stil. Door de ingrepen goed te plannen kunnen we de chirurgische uitdagingen vooraf heel precies uittekenen om zo de tijdsduur van de operatie zelf zo kort mogelijk te houden.

Met je mond vol tanden

We zijn ook sterk in preprothetiek en implantologie, waar we een apart spreekuur voor hebben. Als je te smalle, broze kaakwallen hebt, kan het nodig zijn om een bottransplantatie uit te voeren om tandimplantaten te kunnen plaatsen. Onze aanpak hiervoor stelden we samen met de tandheelkundige afdeling op punt. In de bottransplantaties plaatsen we meteen voorlopige tandimplantaten. De dag erna kunnen we op die tijdelijke implantaten onder de vorm van een kunststofbrug dan al vaste tanden bevestigen. Zo is er geen overbruggingsperiode zonder tanden.

Gedetailleerd behandelplan

Ook voor agenesie hebben we een spreekuur. Het betekent dat er één of meerdere tandelementen ontbreken in je gebit. Gaat het om de afwezigheid van meerdere tanden, dan heb je vaak een parcours van meerdere jaren voor de boeg om dit te corrigeren. We stippelen dan een gedetailleerd behandelplan uit waarin een goede timing zeer belangrijk is. Ook de orthodontist vervult hierin een sleutelfunctie.

Aangeboren afwijkingen

Twee keer per maand organiseren we samen met de logopedist, de orthodontist en de neus-, keel- en oor- (NKO-)arts een gezamenlijk spreekuur voor cranofaciale afwijkingen, aangeboren afwijkingen aan het aangezicht en de schedel. Zo hebben we bijvoorbeeld alle kennis en kunde in huis om schisis, een spleet in de bovenlip en mogelijk ook de kaak of het gehemelte, te verhelpen. Zijn er groeinaden in de schedel te vroeg aan elkaar gegroeid? Dan roepen we de bijkomende hulp in van onze neurochirurgen.

Het effect van de operatie beperken

Nog een van onze sterktepunten is de reconstructie die aansluitend op de verwijdering van een hoofd-en halstumor wordt uitgevoerd. De bedoeling is het beschadigende effect van de operatie zo beperkt mogelijk houden, zowel esthetisch als naar gebruik van al je gezichtsfuncties toe. We doen dit door meteen een wekedelen- of bottransplantatie uit te voeren. Om de operatietijd zo kort mogelijk te houden, werken we meestal met twee teams. Is er reconstructie van het bot van het aangezicht en de kaakbeenderen nodig? Dan zal de chirurg alles tot in detail voorbereiden in 3D. We proberen al meteen tandimplantaten te plaatsen als dat mogelijk is. Speciaal daarvoor hebben we een betaalbare brugconstructie ontwikkeld: de O-bridge. Je krijgt als patiënt een team achter je dat uit diverse specialisten bestaat en je kan rekenen op een intensieve begeleiding en opvolging door een uitgebreid team van paramedici. We werken hiervoor trouwens ook nauw samen met een specialist van het AZ Zeno Knokke-Heist.

Beter slapen

Samen met onze NKO-collega’s richten we ook een consultatie voor het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) in. Dit doen we in het kader van de bredere samenwerking in de slaapkliniek, waar ook onze diensten Neurologie en Longziekten bij betrokken zijn. Bij patiënten die hiervoor in aanmerking komen, staan wij in voor de plaatsing van mandibulaire repositie-apparaten (MRA), beugels die helpen om de luchtwegen open te houden tijdens de slaap. Ook chirurgische kaakcorrecties ter verbreding van de luchtweg voeren we uit.

Goed je mond kunnen roeren

Verder vormen we voor de behandeling van kaakgewrichtsproblemen ook een sterk team waar verschillende medische en paramedische specialisten bij betrokken zijn. Gaat het om een ingewikkelder probleem, dan is er zelfs overleg in een internationale werkgroep. Voor de chirurgische vraagstukken leggen we ons toe op de kijkoperaties, open gewrichtschirurgie en de plaatsing van kaakgewrichtsprothesen.

Esthetische en oogkaschirurgie

Tot slot staat onze dienst in hoog aanzien voor esthetische chirurgie van het aangezicht en hebben we een goede samenwerking uitgebouwd met een van onze oftalmologen rond oogkaschirurgie. Het gaat dan vooral om de zogenaamde decompressiechirurgie, waarbij we bij bepaalde aandoeningen de oogkas vergroten.

Je gezicht spiegelen

Veroorzaakt een ongeval een fractuur aan het middengezicht of de oogkas? Dan gebruiken we een CBCT-scan en geavanceerde technologie om de ongehavende kant van je gezicht te spiegelen naar de getroffen kant. Dat geeft ons de mogelijkheid om de ingreep zeer gedetailleerd voor te bereiden in 3D. Tijdens de ingreep controleren we aan de hand van die scan of alles juist gecorrigeerd wordt.

Aan de tand voelen

Zoals vermeld zit er binnen onze dienst ook een stagecentrum tandheelkunde van de KU Leuven. Dertien tandartsen houden er toezicht op de tandartsstudenten die er op stage komen. Daardoor kunnen we bij onze activiteiten waar nodig ook heel snel, rechtstreeks tandartsenadvies inroepen en kunnen zij ook op ons advies rekenen.

Ook op campus SFX

Sinds september 2020 zijn we ook actief op campus SFX. Daar kan je dus ook terecht voor consultaties en dagopnames. We hebben er drie zalen ter beschikking en een ontwaakruimte met vier bedden en alle nieuwste monitoringvoorzieningen waar je na een ingreep onder sedatie in alle rust kan bijkomen.