Back to top

Logopedie is een toegepaste gedragswetenschap. Ze richt zich op het communicatiegedrag tussen mensen. Hoe? We geven een woordje uitleg!

De logopedist is geen arts, maar een paramedisch therapeut. Hij heeft als taak communicatie te bevorderen en te optimaliseren waar nodig. Dat doet hij door bij zijn patiënt goede basisvoorwaarden te creëren voor communicatiegedrag, hem daarin te begeleiden en bij te sturen en afwijkende of gestoorde communicatieprocessen te verbeteren of te herstellen.

Hij bekommert zich in dat kader om de preventie, de diagnostiek en de therapie van problemen op het vlak van de stem, de spraak, het gehoor, het slikken en de taal, inclusief lees-, schrijf- en rekenvaardigheden die op taal steunen.

Team logopedie

Deze problemen kunnen voorkomen bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Bij een logopedist kan je ook terecht voor de behandeling van verstoorde orale functies en hij helpt zoeken naar vervangende en ondersteunende manieren van communicatie als de voor de hand liggende communicatiekanalen volledig of gedeeltelijk weggevallen zijn.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

De dienst logopedie op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV staat in voor het onderzoek en de behandeling van volgende aandoeningen:

Stemproblemen

Daarbij horen zowel lichamelijke afwijkingen als functionele stemstoornissen. Gerichte oefeningen en coaching moeten de kracht en het bereik van de stem vergroten. Ook belangrijk zijn een spaarzaam stemgebruik en een goede stemhygiëne, met andere woorden alles wat schade kan toebrengen aan je stem vermijden.

Schisis

Een aangeboren afwijking met een gespleten lip, tandkas en/of verhemelte.

Stotteren

Een stoornis in de spreekvloeiendheid. Ze ontstaat doorgaans op jonge kleuterleeftijd.

Afasie

Een verworven taalstoornis. Een neurologische aandoening veroorzaakt hierbij moeilijkheden om gesproken en geschreven taal te begrijpen en te uiten.

Dysartrie

Deze motorische spraakstoornis is het gevolg van een neurologische aandoening en kan de verstaanbaarheid van de spraak aantasten. Volgende aspecten kunnen daarbij gestoord zijn:

  • ademhaling
  • stemgeving: de manier waarop je de stem gebruikt
  • resonantie: de versterking van de stem doordat de lucht in de lichaamsholtes meetrilt
  • articulatie
  • prosodie: intonatie, nadruk, melodie en spreeksnelheid

Spraakapraxie

Een stoornis die kan optreden na hersenletsel. Iemand met spraakapraxie spreekt niet meer met hetzelfde gemak waarmee hij of zij dat gewend was te doen. Ernstige vormen leiden tot niet of nauwelijks meer doelbewust kunnen spreken. Bij mildere vormen gaat het om langzaam en toonloos spreken, haperingen of een onduidelijke uitspraak.

Dysfagie

Een verzamelterm voor slikproblemen bij zowel kinderen als volwassenen tijdens het transport van vloeistoffen of voeding van de mond naar de maag. Het voornaamste symptoom is verslikken met hoesten. Samen met de NKO-arts voeren we een FEES (slikendoscopie) uit om de diagnose te bepalen en de  therapie te plannen.

Articulatiestoornissen

Deze stoornissen bestaan voornamelijk uit het voortdurend of foutief produceren van spraakklanken. Klanken worden vervangen, weggelaten of vervormd.

Cognitieve communicatiestoornissen

Ten gevolge van stoornissen in het geheugen, de denk- en redeneringsprocessen kunnen communicatiestoornissen optreden.

We werken in teamverband met artsen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en medisch maatschappelijk werkers.

Doelstelling

Onze algemene doelstelling is de persoon helpen om op communicatief vlak zo goed mogelijk te functioneren met een maximale levenskwaliteit. We werken daarbij stoornis- en compensatiegericht en hanteren een multidisciplinaire aanpak.

Een belangrijk onderdeel van onze taak is onze patiënt en zijn omgeving informeren over de logopedische problemen. De familie wordt meestal nauw betrokken bij de behandeling. Het is ook vaak noodzakelijk om inzicht te krijgen in de psychosociale problemen die door de communicatiestoornis ontstaan zijn en ze op te vangen.

Wij behandelen zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten en verwijzen ook door naar logopedisten in de ruime omgeving van het ziekenhuis.

Als dat wettelijk voorzien is, zorgen we voor de aanvraag voor terugbetaling van onze logopedische diensten.

Ons logopedisch team

Dr. Tom Vauterin stuurt als diensthoofd niet alleen de dienst neus-, keel- en oorziekten aan, maar ook het team van 4 logopedisten op de dienst logopedie.

Christelle Vanmaele, t: 050 45 24 87

is verantwoordelijk voor de neurologische slik-, spraak- en taalstoornissen na een beroerte. Ook voor de behandeling van articulatiestoornissen, vooral bij beroepssprekers of volwassenen in opleiding, kunt u bij haar terecht.

Caroline Vandenbruaene, t: 050 45 24 88

behandelt slik- en spraakproblemen, vooral bij personen die heelkunde, radio-of chemotherapie voor een hoofd-halstumor ondergingen. Zij is tevens de zorgcoördinator voor deze patiëntengroep.

Ines Verté,  t: 050 45 24 30

staat in voor de behandeling van personen met  een neurologische aandoening, patiënten na een hersenoperatie en de begeleiding van geriatrische patiënten.

Gertie Van den Driessche, t: 050 45 24 48

onderzoekt en de behandelt stemproblemen bij kinderen en volwassenen. Zij maakt deel uit van het schisisteam en begeleidt personen die stotteren.

Onze dienst bevindt zich op de 2de verdieping, route 235.

Indien u een vragen heeft rond logopedie kan u één van onze teamleden contacteren. Wij helpen u graag verder.