Back to top

Op Wereldtuberculosedag willen we deze ernstige infectieziekte, veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis (ook tuberkelbacil genoemd), eens in de kijker te zetten. Niet alleen omdat tuberculose op wereldniveau nog dagelijks voor vele doden zorgt, maar ook om de aandacht te vestigen op deze ziekte, die ook bij ons nog actief is.

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een ziekte met besmettingsrisico, waarbij de tuberkelbacil een ontsteking veroorzaakt, meestal in de long (longtuberculose), maar het kan in zeldzamere gevallen ook in andere organen (extrapulmonaire tuberculose). Iemand met besmettelijke longtuberculose brengt via spreken, hoesten, niezen of lachen kleine geïnfecteerde druppelkernen in de omgevende lucht. Die kunnen door personen in de nabije omgeving ingeademd worden. Jonge kinderen en mensen met een verminderde immuniteit zijn gevoeliger voor de ziekte.

Tuberculose

Diagnose en behandeling

De diagnose van longtuberculose stellen gebeurt aan de hand van bacterieel en microscopisch onderzoek op sputum. Die test is reeds 100 jaar geleden ontwikkeld. Een bacteriële kweek en de uitvoering van een 'antibiogram' bepaalt welke antibiotica het meest in aanmerking komen voor de verdere behandeling. Het resultaat laat spijtig genoeg vaak zes tot acht weken op zich wachten. De laatste jaren bestaat dankzij het gebruik van nieuwe moleculaire testen de mogelijkheid om een snellere diagnose te stellen en  informatie omtrent resistente tuberculose vlugger te bekomen.

Een correcte behandeling kan voor genezing van de ziekte zorgen. De aanbevolen therapie bij longtuberculose is een behandeling van zes maanden met een mix van vier soorten antibiotica die specifiek tegen de tuberkelbacil (tuberculostatica) gericht zijn. Bij een resistente bacterie dient de therapie weliswaar uitgebreid te worden, zowel in tijd als qua medicatie, met vaak duurdere antibiotica die  een groter risico op nevenwerkingen inhouden. Nieuwe antibiotica (bedaquiline, delamanid) en nieuwe antibioticaschema's zijn de laatste jaren gelukkig ook voorhanden, wat minder langdurige behandelingen mogelijk maakt die een grotere kans op slagen en genezing bieden.

Turberculose in Vlaanderen

In Vlaanderen blijft de ziekte een zeldzame aandoening. De laatste verwerkte gegevens van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculose (VRGT)  uit 2013 maken melding van 423 nieuwe gevallen van tuberculose in Vlaanderen, dus een incidentie van 6,6 op 100.000 inwoners in 2013. In Brussel zien we een veel hogere incidentie: 26,2 op 100.000 inwoners. Deze situatie bleef de laatste drie jaar weliswaar stabiel. Ook de situatie omtrent resistente tuberkelbacillen blijft stabiel in België.

Naast kinderen en mensen met een verminderde immuniteit zijn er nog risicogroepen voor het ontwikkelen van tuberculose: mensen afkomstig uit landen met een hogere incidentie tuberculose, kansarmen, gedetineerden en asielzoekers. Toch komt bijna 50% van de gevallen voor bij mensen van Belgische origine.

In ons land wordt er al ruim 80 jaar gewerkt aan tuberculosebestrijding. Artsen en verpleegkundigen gespecialiseerd in infectieziektebestrijding op de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn verantwoordelijk voor de ontvangst van de verplichte meldingen van tuberculose en de organisatie van het contactonderzoek rond elk besmettelijk geval om zo verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. De VRGT biedt laagdrempelige dienstverlening en organiseert de screening van risicogroepen, vorming en voorlichting van (para-)medici en mensen die werken met risicogroepen. Daarnaast zorgt de VRGT voor toezicht op mensen onder behandeling, wat de succesrate van de behandeling aanzienlijk verbetert.

Tuberculose wereldwijd

Op wereldvlak is er nog werk aan de winkel. Hoewel het sterftecijfer van de ziekte op wereldniveau sinds 1990 met de helft kon gereduceerd worden dankzij een correcte diagnose en effectieve behandeling, stierven in 2014 nog 1,5 miljoen mensen aan tuberculose (4000/dag). Wereldwijd maakt dat van deze ziekte jammer genoeg nog steeds doodsoorzaak nummer 1.

Samen met de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de European Respiratory Society werd een strategie uitgewerkt om tegen 2035 deze doelstellingen te verwezenlijken: de eliminatie van tuberculose in lage incidentielanden, een wereldwijde daling van de nieuwe gevallen van de ziekte met 90% en een daling van het sterftecijfer met 95%.

Om deze ambitieuze doelstellingen te halen zullen alle partners en autoriteiten samen met de doelgroepen en doelgroeporganisaties in het veld ook in ons land een belangrijke inspanning moeten blijven leveren.