sociale dienst ziekenhuis
Back to top

Voorstelling

Ziek zijn overkomt je, we wensen het niemand toe. Dit kan gevolgen hebben op meerdere vlakken in je leven, en dit zowel voor jezelf als je omgeving. We helpen je graag verder met het zoeken naar een oplossing voor de problemen die zich stellen en proberen een antwoord te bieden op de vragen waar je mee zit. Deze dienstverlening is kosteloos 

sociale dients

Waarvoor kan u bij de sociale dienst terecht?

Psychosociale hulpverlening

Een ziekenhuisopname of ambulante behandelingen kan ingrijpend zijn. Zo kan het een invloed hebben op uw thuissituatie, sociale contacten, professioneel leven, vrijetijdsbesteding… Voor ondersteuning, begeleiding en bemiddeling kunt u bij een sociaal werker terecht.

Zorgcoördinatie en ontslagregeling

Mogelijks ervaart u nood aan (tijdelijke) extra ondersteuning in uw dagelijks functioneren. Een sociaal werker kan u de nodige informatie verstrekken of helpen bij het regelen van thuiszorg. Wij kunnen u helpen bij het inschakelen van volgende diensten: maaltijden aan huis, poetshulp, thuisverpleging, hulpmiddelen (ziekenhuisbed, rollator,…), gezinshulp, dagverzorgingscentrum...

Indien terugkeren naar uw thuissituatie niet vanzelfsprekend is, kan de sociaal werker helpen bij het regelen van een thuisvervangende oplossing zoals het aanvragen van hersteloorden, revalidatiecentrum, kortverblijf, woon- en zorgcentrum,…

Deze diensten werken vaak met een wachtlijst. Verwacht u hulp nodig te hebben, contacteer dan zo snel mogelijk, voor of tijdens uw opname, de sociale dienst. U kunt ook vragen aan de verpleging of arts van de afdeling waar u verblijft of de poli waar u behandeld wordt om de sociale dienst te contacteren voor u. Ook kan, bij het plannen van uw opname, een gesprek met uw arts meer duidelijkheid brengen over de duur en mate van uw zorgafhankelijkheid na de behandeling. De sociaal werker kan ook een brugfiguur zijn tussen u, het ziekenhuis en de eventueel reeds aanwezige instanties zoals: thuiszorgdiensten, thuisbegeleidingsdiensten, diensten bijzondere jeugdzorg, school, werk, …

Bij ontslag laat u zich indien mogelijk vervoeren door familie, vrienden, … Als dit om medische of andere redenen niet mogelijk is, kunnen we u hierbij helpen door een vervoersdienst te contacteren. Weet dat de kostprijs hoog kan oplopen afhankelijk of er al dan niet een tussenkomst is voorzien van uw ziekenfonds.

Concrete en administratieve hulpverlening

Er kan hulp geboden worden bij het aanvragen van tussenkomsten en tegemoetkomingen. Dit kan gaan over verhoogde kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkering, aanvragen parkeerkaart voor personen met een beperking, zorgverlof en werkverlet in functie van de zorg voor een ziek familielid, … Een sociaal werker kan u informeren en adviseren bij financiële of juridische problemen. Voorbeelden hiervan zijn vragen over hospitalisatieverzekering, voorlopige bewindvoering, zorgbudget… Waar nodig zal u doorverwezen worden naar bijvoorbeeld uw ziekenfonds, OCMW, …

Tolkaanvragen*

Indien nodig kan er een tolk ingeschakeld worden als de communicatie te moeilijk loopt omwille van de taal. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met het secretariaat van de sociale dienst via het nummer 050 45 20 40. 

* Het voorzien van een tolk verloopt via het tolkenbeleid binnen het ziekenhuis. Indien de patiënt op een andere manier een tolk inschakelt, kunnen de kosten niet gedragen worden door het ziekenhuis. 

 

Contactgegevens 

Klik hier voor alle contactgegevens van de sociale dienst.

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 april 2021