Back to top

PSYCHOLOGIE (KLINISCHE PSYCHOLOGIE)

Psychologische referentiezorg  

Van ongeboren baby tot hoogbejaarde. De dienst klinische psychologie biedt niet enkel aan patiënten, maar ook aan hun familie en naasten psychologische referentiezorg. Deze patiëntgericht zorg wordt gestuurd vanuit een holistische benadering, door zo veel mogelijk aspecten in rekening te nemen. De dienst werkt transdisciplinair, in samenwerking met diverse medische en paramedische experts.

Zowel in diagnose als therapie worden de recentste standaarden voor goede, wetenschappelijk onderbouwde psychologische zorgverlening gevolgd. Er is een continue aandacht voor de professionele ontwikkeling van onze psychologen.

Psychologische referentiezorg is bovendien enkel mogelijk door in te zetten op de maatschappelijke erkenning van de psychologische zorg in een algemeen ziekenhuis via initiatieven in regionale zorgnetwerken.

Een psycholoog probeert via verschillende methoden, technieken en benaderingswijzen het menselijk functioneren te onderzoeken en te verklaren. De kennis van psychologen die in een ziekenhuis werken, bevindt zich op het grensvlak tussen de psychologie en de medische wetenschap. Ze verdiepen zich in het omgaan met chronische of ernstige ziekten (somatisch of psychisch), in de relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen en in het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties. De klinisch psycholoog kent methoden om de pijnbeleving te beïnvloeden en heeft hierbij kennis van de invloed van medicatie op gedrag en andere. 

Op onze drie campussen onderzoekt en behandelt de autonome afdeling Klinische Psychologie zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. We streven daarbij continuïteit na, door ervoor te zorgen dat de begeleiding van een patiënt doorheen het zorgtraject door dezelfde psycholoog gebeurt en zorgen ook voor een doorgedreven specialisatie op het vlak van diagnose, advies en begeleiding.

Multidisciplinaire teams schakelen de psycholoog ook in vanuit een specifieke patiënten werking, om verslag uit te brengen omtrent de psychische aspecten van het ziek zijn. Dat gebeurt zowel op een psychiatrische afdeling als op afdelingen waar lichamelijke klachten behandeld worden. 

Psychologische zorg kan zowel op ambulante basis als tijdens een opname in het ziekenhuis. De prioritaire zorg wordt verleend aan opgenomen patiënten. Dit kan met zich meebrengen dat af en toe ambulante afspraken (moeten) worden verplaatst. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek is de persoonlijkheid, gedragsaspecten en/of het cognitief functioneren van patiënten objectiveren en in kaart brengen. De psycholoog bepaalt op basis van het probleem en een inleidend gesprek welke tests worden afgenomen. Na afloop maakt deze een verslag op met daarin de onderzoeksbevindingen en een antwoord op de probleemstelling. In dit verslag formuleert de psycholoog ook een advies aan de patiënt en/of de verwijzende arts.

Begeleiding en psychotherapie

De bedoeling van begeleiding en psychotherapie is:

ondersteuning bieden bij de beleving en de aanvaarding van het ziek zijn
het emotioneel evenwicht herstellen
het inzicht in gedragsaspecten en persoonlijkheidsfactoren bevorderen en daar waar nodig verandering in brengen

Psycho-educatie

Psycho-educatie is een vorm van informatieverlening en voorlichting. Het is bedoeld om de patiënt (en zijn omgeving) inzicht te geven in bepaalde aspecten van zijn problematiek.

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening, begeleidend en raadgevend van aard. In het ziekenhuis gebeurt dit vooral rond chronische aandoeningen, beslissingsmomenten, belangrijke medische ingrepen...