Back to top

Psychologische begeleiding

Op campus SFX kan u terecht voor diverse therapeutische programma's:

Geriatrie-ouderenzorg

Inleiding

Binnen de ouderenzorg staat de zorg voor de geriatrische patiënt centraal. De patiënt wordt benaderd vanuit een bio-psycho-sociaal model, waarbij aandacht is voor de verschillende disciplines. Verschillende consultaties of onderzoeken kunnen aangewezen zijn (vb. hersenscan, gesprek geriater, ...). Vanuit de klinische psychologie is er de focus op de (neuro)psychologische aspecten die het functioneren van patiënten beïnvloeden. Dit gebeurt aan de hand van een neuropsychologisch onderzoek en/of een psychologisch consult. De cognitieve toestand, zorgverlening en begeleiding van de patiënt in het verouderingsproces staan centraal.

Gang van zaken

Wij worden ingeschakeld voor een neuropsychologisch testonderzoek bij gehospitaliseerde patiënten op de geriatrie-afdelingen, ambulante patiënten (verwezen door neuroloog, geriater, psychiater of huisarts), patiënten die consulteren via het geriatrisch dagziekenhuis en de geheugenkliniek alsook bij patiënten die gevolgd worden door de interne liaison. Er wordt steeds getracht zo snel mogelijk op de hulpvraag in te gaan. De hulpverlening voor opgenomen patiënten staat hierbij centraal en bijgevolg kan er soms een wachttijd ontstaan voor ambulante patiënten.

Voor opgenomen patiënten wordt de verplaatsing van en naar de psycholoog intern geregeld. Bij ambulante afspraken wordt telefonisch met u afgesproken waar u zich kunt aanmelden.

Om informatie te verzamelen over de huidige cognitieve toestand van een patiënt worden verschillende testen afgenomen. Deze uiteenlopende testen hebben tot doel een zicht te krijgen op het geheugen, aandacht, mentale flexibiliteit, …

Onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek is eenmalig en duurt gemiddeld 1u30 à 2u.
U kunt zich hier niet op voorbereiden. Wel kan het belangrijk zijn dat u uw leesbril of gehoorapparaat bij hebt, zodat zicht- of gehoormoeilijkheden de testafname zo min mogelijk beïnvloeden.

Het onderzoek vangt aan met een klinisch interview (anamnese) waarbij de psycholoog u algemene vragen stelt over de (cognitieve) klachten, uw voorgeschiedenis, de sociaal-familiale omstandigheden en het algemeen dagelijks functioneren. Indien uw familie aanwezig is, kunnen zij hiertoe ook uitgenodigd worden, bijvoorbeeld in het kader van dementie.

Wanneer het interview is afgelopen vangt de testfase aan. Dit gebeurt enkel in aanwezigheid van u en de psycholoog. De psycholoog stelt u vragen en presenteert u opdrachten, zoals deze aan iedere persoon van uw leeftijd worden voorgesteld. Op basis van de testen krijgt de psycholoog een zicht op uw huidig cognitief functioneren (geheugen, aandacht, oriëntatie, taal). Een stoornis op een of meerdere van deze functies wordt bekeken in het globaal beeld van uw functioneren, waarbij aandacht is voor alle beïnvloedende factoren, zoals uw stemming, ingrijpende gebeurtenissen, invloed van medicatie of alcohol, …

Alle informatie (resultaten, bevindingen en advies) wordt door de psycholoog gebundeld en, via een schriftelijk verslag, gerapporteerd aan uw arts in het ziekenhuis. Uw arts zal met u een afspraak voorzien om de bevindingen mee te delen.

Behandeling

Indien verdere psychologische begeleiding van patiënt of omgeving is aangewezen, wordt u - hetzij intern, hetzij extern - doorverwezen naar de geschikte hulpverlener.

Prijs

De kostprijs is afhankelijk van de aard van de interventies en/of onderzoeken en is afhankelijk van de tijdsinvestering.  U kunt de kostprijs steeds opvragen op het secretariaat van de dienst: 050 45 24 70. 

Voor het eerste neuropsychologisch onderzoek, in het kader van een dementeringsonderzoek, is voor ambulante patiënten onder bepaalde omstandigheden terugbetaling door het ziekenfonds mogelijk. 

De factuur wordt toegevoegd aan uw ziekenhuisfactuur en wordt later naar u thuis opgestuurd.

Hoe contact met ons opnemen? 

U kan contact opnemen met de dienst Klinische Psychologie via het secretariaat. t: 050 45 24 70.

Meer informatie

De volgende links bevatten nuttige informatie:

www.omgaanmetdementie.be

www.dementievriendelijkbrugge.be

www.azbrugge.be/geheugenkliniek

Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Wat?

Op de Raadpleging Kinder- en Jeugdpsychiatrie kunnen ouders en hun kinderen/jongeren tot 18 jaar terecht voor ambulante begeleiding.
Wij spitsen ons toe op hulpverlening bij verschillende moeilijkheden in de ontwikkeling, waaronder aandachtsstoornissen, autismespectrumstoornissen, gedrags- en sociaal-emotionele moeilijkheden, opvoedingsproblemen en psychosomatische klachten.

Er wordt steeds binnen een multidisciplinair team gewerkt, zodat een combinatie van psychiatrische, psychologische en psychotherapeutische begeleiding mogelijk is.
Concreet kan de begeleiding bestaan uit (test)onderzoek, oplossingsgerichte gespreks- of speltherapie, sociale vaardigheidstraining in groep, medische ondersteuning, gesprek met ouders/opvoeders en gezinstherapie. Hiervoor werken we zoveel mogelijk samen met personen uit de directe omgeving van het kind/de jongere.

Aanmeldingen kunnen gebeuren op eigen initiatief van het gezin of via doorverwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of het CLB van de school.

U kan contact opnemen met het secretariaat van de dienst Kinder- en jeugdpsychiatrie t: 050 47 04 20.

Van aanmelding tot adviesgesprek

Gelieve u steeds aan te melden op het medisch secretariaat beneden (A0), met uw SIS-kaart.

Waar vind ik de afdeling?

Ga vooraan in het ziekenhuis (aan het onthaal) naar links. Neem verder de gang naar rechts en op het einde de lift naar A4.
Vervolgens komt u rechtstreeks in onze wachtzaal terecht.

Afspraken

Alle consultaties gebeuren steeds op afspraak!

Bij het niet nakomen van uw afspraak, zonder tijdige verwittiging, kan een schadeloosstelling worden aangerekend.

Tarief/betaling

De consultatie hoeft u niet contant te betalen, de factuur wordt steeds nagestuurd.

Bij de eerste aanmelding bij de dokter dient u steeds een verwijsbrief met de stempel en handtekening van de huisarts, CLB-arts of een andere arts mee te brengen.

De dokters hanteren de RISIV-tarieven bij iedere consultatie.   

Voor een consultatie bij de psycholoog is er geen teruggave van de mutualiteit.

De kostprijs is afhankelijk van de aard van de interventies en/of onderzoeken en is afhankelijk van de tijdsinvestering.  U kunt de kostprijs steeds opvragen op het secretariaat van de dienst: 050 47 04 20. 

Openingsuren secretariaat Kinder- en Jeugdpsychiatrie (A4)

Van aanmelding tot adviesgesprek

Aanmelding: telefonische afspraak voor intakegesprek, op eigen initiatief of op doorverwijzing.

Bij intakegesprek vragen wij dat één of beide ouderfiguren aanwezig zijn, samen met het kind of de jongere. In bepaalde situaties kan tevens de verwijzer aanwezig zijn.
Ook een individueel gesprek met de ouder en/of jongere is mogelijk na overleg.

Op basis van het intakegesprek wordt beslist, in overleg met ouders en kind/jongere, welke verdere stappen kunnen worden gezet. Dit kan onderzoek (gevolgd door adviesgesprek), therapie of medicamenteuze begeleiding zijn op de dienst, of met een doorverwijzing naar andere instanties.

Het adviesgesprek gebeurt enkele weken na het laatste onderzoeksmoment. Tijdens het adviesgesprek vragen we dat één of beide ouders aanwezig zijn, indien door u gewenst samen met het kind of de jongere.
De onderzoeksresultaten worden meegedeeld en er wordt een algemeen besluit geformuleerd. Hieraan gekoppeld wordt een voorstel tot verdere ondersteuning, begeleiding of psychotherapie gegeven. 

Onderzoek

Soorten onderzoek die hier kunnen plaatsvinden:

 • Ontwikkelings- en/of intelligentieonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Belevings-/persoonlijkheidsonderzoek
 • Spelkamerobservatie
 • Procesdiagnostiek

De nodige uitleg wordt aan kind/jongere verstrekt op het moment van het onderzoek. De onderzoeken gebeuren meestal enkel in aanwezigheid van kind/jongere.

Types psychotherapie

 • Individuele therapie
  • Gebeurt via gespreks- en/of speltechnieken
  • Bij heel jonge kinderen wordt vooral gewerkt via individuele speltherapie, meditatietherapie en/of psycho-educatie (de ouders ondersteunen in hun opvoeding en begeleiden in het leren aanvaarden van de problematiek van hun kind)
 • Gezinstherapie: hier komen de gezinsleden samen in therapie, met centraal de problematiek van kind/jongere
 • Sociale vaardigheidstraining in groep

Medicamenteuze ondersteuning met psychofarmaca, bij voorkeur in combinatie met psychotherapie.  Medicatie wordt gegeven bij ernstige of recidiverende depressie, angststoornis, dwangstoornis, gedragsstoornis of bij concentratiestoornissen.  De voordelen en eventuele nevenwerkingen worden nauwlettend opgevolgd. 

KAS (Kinderpsychiatrische Afdelingen Samen)

Een samenwerkingsverband kinder- en jeugdpsychiatrie tussen de Brugse algemene ziekenhuizen. Deze bundeling schept nieuwe mogelijkheden om krachten in te zetten waar nodig.

U kan contact opnemen met het secretariaat van de dienst Kinder- en jeugdpsychiatrie t: 050 47 04 20.

KOLK

Dagtherapeutisch behandelprogramma voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten

Wat is de KOLK ?

De Kliniek voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten is een samenwerking tussen de diensten Inwendige Ziekten, Fysiotherapie, Psychiatrie-Psychosomatiek. Het biedt een behandelprogramma voor aanslepende lichamelijke klachten waarvoor, na grondig onderzoek, geen medische verklaring gevonden wordt. De klachten zijn reeds lang aanwezig (meer dan 6 maand) en hebben een min of meer duidelijk beginmoment. Ze brengen ernstige beperkingen met zich mee op lichamelijk, professioneel, relationeel, sociaal of emotioneel vlak.  De dagKOLK biedt een behandelprogramma aan voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten in een dagtherapeutisch programma.

De dagKOLK richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar met Onverklaarde Lichamelijke Klachten. Deze klachten kunnen heel verscheiden zijn: aanslepende vermoeidheid, spierpijn, duizelingen, hoofdpijn, zwaartegevoel, krachtverlies, enzovoort; en waarbij deze onderzoeken geen uitsluitsel konden geven over de oorzaak en/of eerdere behandelingen te weinig resultaat brachten.
Er is een multidisciplinaire intakeprocedure, waarbij een actieplan opgemaakt wordt.
De behandeling is niet combineerbaar met voltijds werken.

Wat is de dagKOLK?

De KOLK is gesitueerd in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, op de campus Sint-Franciscus Xaverius (SFX). Er is een ambulant (KOLK), een dagtherapeutisch (dagKOLK) en een residentieel (PsychoMedische Eenheid) traject. In een multidisciplinaire intakeprocedure wordt het gepaste traject uitgezocht.

Doel en inhoud van de dagKOLK

Binnen de dagKOLK ligt de nadruk op het verhogen van de kwaliteit van leven, met en ondanks de klachten. Dit gebeurt door terug controle te krijgen over het eigen lichaam, zicht te krijgen op herstelbelemmerende factoren en aandacht te ontwikkelen voor andere, soms vergeten vaardigheden. Uiteindelijk moet dit leiden naar beter functioneren, zowel persoonlijk, relationeel als professioneel.

De dagKOLK is een behandelprogramma van 12 weken, telkens op maandag en donderdag van 08.45 u. tot 16.00 u. Het is een multidisciplinair aanbod dat zich hoofdzakelijk richt op de gevolgen van de klachten. Gezien deze gevolgen zich op verschillende vlakken manifesteren, kunnen ze niet door één discipline behandeld worden. Dit betekent dat verschillende behandelaars betrokken zijn in het programma.  Deze behandelaars vertegenwoordigen zowel de lichamelijke als psychologische invalshoek. Ze verzorgen elk één of meerdere modules. Elke module bestaat uit een aantal sessies. In een module komen factoren aan bod waarvan bewezen is dat ze een rol kunnen spelen in het herstel of in het blijven bestaan van lichamelijke klachten. Na 12 weken zijn alle modules doorlopen.

Volgende modules komen aan bod:

 • Begeleide rust
 • Herconditionering
 • Relaxatie
 • Medicatie
 • Sociale aspecten
 • Aandachtstraining
 • Ergo
 • Welbevinden
 • Pijnhantering
 • Sociale vaardigheden

Belangrijke Anderen

Begeleide rust gaat over het belang van rusten en doseren. Bij gebrek aan energie lijkt rust de beste oplossing. Wanneer rust echter niet recupererend is, dreigt de energie verder af te nemen. Aan de andere kant is het opgebruiken van alle beschikbare energie eveneens uitputtend. Nadien dreigt steeds de weerbots. De rustmomenten tijdens de dagKOLK zijn belangrijke behandelmomenten, waar de essentie en het belang van rust duidelijk wordt. In de herconditionering wordt de algemene lichamelijke conditie via een geleid programma langzaam terug opgebouwd. Een betere conditie kan tegengewicht vormen voor de klachten waar je mee komt. Dosering en geleidelijkheid zijn hier van belang. Ervaren  kinesisten, onder supervisie van de dokter-fysiotherapeut, begeleiden de oefeningen en doseren de inspanning. Indien aangewezen, worden aanvullende individuele behandelingen toegevoegd.

Tijdens de relaxatie leer je hoe je tot diepere rust kunt komen, met ontspanning van spieren én geest. Verschillende vormen worden aangewend. De relaxatietherapeut biedt oefeningen die ook thuis bruikbaar kunnen zijn. 

Een arts komt spreken over medicatie. Wat is helpende medicatie? Welke medicatie werkt eerder tegen? Hoe kun je de werking van medicijnen begrijpen? Moet je schrik hebben van verslaving of gewenning?

Er komt heel wat kijken bij ziek-zijn. De module Wegwijs gaat in op de sociale, financiële, administratieve aspecten van ziek zijn. Je wordt wegwijs gemaakt in de soms verwarrende informatie. Gedachten hebben een bepalende invloed op hoe je je voelt. Ze gaan ook een eigen leven leiden waardoor een gedachte je gevoel kan beïnvloeden. Als dit een prettig gevoel is, is er niets aan de hand. Als dit echter een bang of depressief gevoel is, dreigen er problemen. Tijdens de aandachtstraining, geleid door een psycholoog, worden de gedachten terug op hun plaats gezet. Daardoor vermindert hun invloed op je doen en voelen. Tijdens de sessies Ergotherapie wordt op heel praktische wijze gezocht naar nog betere energiebesteding. Dagdagelijkse opdrachten zoals koken, wassen, boodschappen doen… gaan met veel energie lopen. Tijdens deze sessies wordt gezamenlijk gezocht naar ergonomische oplossingen. Ergotherapeuten staan hiervoor in.

De module Pijnhantering behandelt de plaats van pijn en de hantering ervan. Verpleegkundigen bespreken met jou hoe je kunt omgaan met pijnervaring. Er wordt ook gezocht naar mogelijkheden om pijn minder invloed te laten hebben. De communicatie over Onverklaarde Lichamelijke Klachten verloopt moeilijk. Hoe uitleggen aan mensen dat je niet kunt werken terwijl je er goed uitziet? Hoe duidelijk maken dat - ook al kun je in de tuin werken - je doodvermoeid bent? Deze en andere communicatieproblemen komen in de module Sociale Vaardigheden aan bod. Verpleegkundigen doorlopen een aantal strategieën en knelpunten. 

In de module Belangrijke Anderen is er plaats voor diegenen die dicht bij jou staan. Samen wordt er gezocht naar wat helpend is voor de relaties, wat de valkuilen zijn, wat je kunt verwachten, …

De meeste behandelmodules gebeuren in groep. De groep omvat maximaal 10 mensen. De interactie tussen de patiënten is een bron van informatie en verrijking. 

De verschillende modules zouden zich moeten vertalen in richtlijnen voor een haalbare levensstijl. Er wordt voorzien in terugkomsessies die proberen een reminder te zijn van de aangeboden invalshoeken. Deze staan open voor allen die het programma ooit volgden. Er wordt telkens een uitnodiging verstuurd, met datum en thema.

Het dagKOLK-programma kan tevens aangevuld worden met ambulante afbouwsessies, waarbij de behandelmomenten meer gespreid worden.

U kan contact opnemen met het secretariaat: t 050 47 05 50

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20 juli 2018