Back to top

Behandeling

Wanneer patiënten naar de Kliniek voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten verwezen worden, is dat omdat de oorzaak van hun klachten niet te vinden is. De klachten zijn daarom onverklaarbaar. Onze patiënten zijn niet op zoek naar onmiddellijke symptoomverlichting, maar willen de kwaliteit van hun leven verhogen ondanks de beperkingen. De behandeling is daarom gericht op controle houden over de klachten en herstelbelemmerende factoren, niet op de oorzaak van de klachten. We richten ons op mogelijkheden en minder op beperkingen. Familieleden of naasten hebben hierbij een cruciale co-therapeutische taak.

Inhoud behandeling

Een KOLK-behandeling kan maximaal voor één jaar worden toegekend. De behandeling bestaat uit een lichamelijk en een psychisch revaliderend onderdeel. Er zijn twee behandeltrajecten:

  • ambulant (KOLK)
  • dagtherapeutisch (dagKOLK)

In de multidisciplinaire intake wordt het gepaste traject uitgezocht en voorgelegd aan de patiënt en zijn omgeving. Het contact met de thuis- en mantelzorg is essentieel gezien de nadruk gelegd wordt op ambulante zorg. Dit gebeurt uiteraard in overleg met uw huisarts.
Opvolging is eveneens belangrijk om de evolutie te bewaken en bij te sturen indien nodig.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25 november 2020