Back to top

Organisatie geriatrische interne liaison

WERKWIJZE

Binnen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av werd de interne liaison georganiseerd en staat bekend onder volgende naam: GIL (Geriatrische Interne liaison).
De vroegere benaming OGZ (campus sint-jan en SFX) en GST (campus H. Serruys) werd verlaten om de benaming conform te maken met de huidige wetgeving.

Doelstellingen GIL

De Geriatrische Interne Liaison wordt zo georganiseerd dat de geriatrische patiënten die in een andere dienst dan een geriatrische dienst van het ziekenhuis verblijven, een beroep kunnen doen op de deskundigheid van elk van de kwalificaties van het multidisciplinair geriatrisch team. Dit team komt ter ondersteuning en op verzoek van het team van één van die diensten, de patiënt zelf, de familie of de huisarts.

 1. ondersteunen bij vroegtijdig opsporen van geriatrische risicopatiënten
 2. ondersteunen en adviseren van zorgverleners, zodat patiënten met geriatrisch profiel aangepaste zorg krijgen en dat de opname zo efficiënt mogelijk verloopt
 3. sensibiliserenvan de zorgverleners

Werkwijze GIL

 1. opsporen van risicopatiënten
 • Identificatie
 • A.h.v. ISAR-score (Identification of Seniors at Risk) of GRP (geriatrisch Risico Profiel)
 • Alle patiënten uit Woon- en Zorgcentrum hebben G-profiel
 • Bij elke 75-plusser
 • Binnen 24 uur na opname
 • Afname door het team van de afdeling waar patiënt verblijft
 1. contactname met de GIL
 • ISAR-score of GRP-score ≥ 2 = patiënt met geriatrisch risicoprofiel
 • De GIL krijgt dagelijks de scores; er kan ook steeds rechtstreeks contact worden opgenomen met het team
 1. interventie GIL
 • GIL verpleegkundigen/ paramedici komen naar afdeling
 • Geriatrisch assessment door GIL.
 • Evaluatie medische problematiek door geriater
 • Eventueel bijkomende evaluatie door paramedici
 • Alle bevindingen worden besproken binnen de GIL pluridisciplinair overleg en een advies voor het behandelend team van de aanvragende dienst wordt opgemaakt
 1. advies
 • Het advies van de GIL wordt overgemaakt aan de desbetreffende afdeling en is ter beschikking in het CPD
 1. opvolging van advies
 • Verdere ondersteuning
 • De GIL voorziet eventuele opvolging adviezen
 1. paramedisch: ergotherapie:
 • Testen van het functioneren van de patiënt: ADL (observatie was- en/of eetsituatie)
 • Verdere afname assessments: MMSE, Katz-schaal, doorverwijzing AMPS, ... .
 • Valprotocol (tips en uitleg rond het voorkomen van vallen, hulpmiddelen,...)
 • Advies transfers
 • Advies hulpmiddelen
   

De Geriatrische Interne Liaison is op volgende manier te bereiken:  

Mailadres campus Sint-Jan/SFX:
GILcampusSintJan-SFX@azsintjan.be

Telefoon campus Sint-Jan/SFX:
(050/45)3052 (extern) - 4759 (intern)

Mailadres campus H. Serruys:
GILcampusHSerruys@azsintjan.be

Telefoon campus H. Serruys:
(059/40)2041 (extern en intern)

De WETGEVING vindt u hieronder

Afdeling IV. - De interne liaison.
Art. 16. De interne liaison maakt het mogelijk de geriatrische principes en de geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van de behandelend geneesheer-specialist en de teams, en dit voor alle in het ziekenhuis opgenomen geriatrische patiënten die niet op een erkende dienst voor geriatrie (kenletter G) en iet in de daghospitalisatie zijn opgenomen.
Art. 17. De interne liaison wordt verzekerd door een pluridisciplinair geriatrisch team. Deze liaison wordt zo georganiseerd dat de geriatrische patiënten die in een andere dienst dan de dienst voor geriatrie van het ziekenhuis verblijven, een beroep kunnen doen op de deskundigheid van elk van de kwalificaties van dit team. Dit team komt ter ondersteuning en op verzoek van het team van één van die diensten.
Art. 18. § 1. Het pluridisciplinair team van de geriatrische interne liaison is samengesteld uit personen die de kwalificaties bedoeld in artikel 12, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8°, vertegenwoordigen.
§ 2. Dit team bestaat minstens uit 2 voltijdse equivalenten, de geneesheer-specialist bedoeld in artikel 12, 1°, niet meegerekend, en het aantal hangt af van het jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen aantal patiënten van 75 jaar of ouder waarvoor een opname in een erkende dienst voor geriatrie, zoals bedoeld in artikel 13, niet mogelijk is.".
Art. 19. § 1. Het pluridisciplinair team van de geriatrische interne liaison staat in voor:
1° het evalueren of patiënten die na screening met wetenschappelijk gevalideerde instrumenten, zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, al dan niet een geriatrisch profiel vertonen. Het verslag van deze evaluatie wordt opgenomen in het patiëntendossier en aan de behandelende huisarts overgemaakt. De patiënt wordt geïnformeerd omtrent deze overmaking van informatie;
2° de pluridisciplinaire geriatrische evaluaties van patiënten met een geriatrisch profiel;
3° het geven van aanbevelingen aan het zorgteam en de behandelende geneesheer-specialist tijdens de hospitalisatie. Deze aanbevelingen worden in het patiëntendossier opgenomen;
4° het opstellen van aanbevelingen ten behoeve van de huisarts teneinde een heropname na het ontslag van de patiënt te vermijden. Deze aanbevelingen worden in het patiëntendossier opgenomen;
5° het verspreiden van de geriatrische benadering in het ziekenhuis, onder meer via het aanleren van het systematisch opsporen van patiënten met een geriatrisch profiel door de verpleegkundigen en het organiseren van opleidingen of bijscholingen, in het bijzonder het coachen van het verpleegkundig en paramedisch personeel.
§ 2. Het pluridisciplinair team van de geriatrische interne liaison vervult geen zorgtaken.
§ 3. Het pluridisciplinair team van de geriatrische interne liaison vergadert minstens 1 keer per week over de patiënten voor wie de afgelopen week een tussenkomst van het interne liaisonteam plaatsvond. De bevindingen worden in het patiëntendossier opgenomen en overgemaakt aan het zorgteam dat de patiënt behandelt.".

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20 november 2018