Back to top

Organisatie externe liaison

De samenwerking met externe instanties (eerste lijn, huisartsen, woonzorg centra,…) is van essentieel belang om de oudere zorgvrager continuïteit van zorg aan te bieden. Een opname in een ziekenhuis is geen alleenstaand gegeven. Het is dikwijls een gevolg van de chronische aard van de zorg voor de patiënt of de aandoening waarvoor opname vereist is heeft een weerslag op de totale zorgvraag van de oudere zorgvrager. Hiervoor worden een aantal samenwerkingsvormen opgezet, projecten ontwikkeld of overlegmomenten gecreëerd. Deze samenwerking is continu in beweging omdat het zorglandschap ook continu evolueert, zowel door regels vanuit de overheid als vanuit nieuwe inzichten in de zorg voor de oudere zorgvrager.

Hieronder vindt u de talrijke initiatieven die op dit vlak worden ontwikkeld:

  1. Intra/extramuraal overleg

Er is wekelijks overleg met de belangrijkste thuiszorgdiensten van de regio. Daar wordt uw specifieke situatie besproken, natuurlijk enkel als u gebruik maakt van deze thuiszorgdiensten. Dit overleg is belangrijk om de zorg die u thuis krijgt naadloos te laten overlopen in de zorg bij ons in het ziekenhuis en, als u terug ontslagen wordt, de zorg thuis weer naadloos te laten aansluiten op uw behoeften. Het is vanzelfsprekend dat u, indien u niet wenst dat uw situatie wordt besproken op dit overleg, u  bezwaar kan maken bij de hoofdverpleegkundige. Wij zorgen er dan voor dat dit niet aan bod komt op het overleg en respecteren uw privacy.

  1. Overleg OCMW

2x per jaar komen de verantwoordelijken van de dienst Geriatrie en de verantwoordelijken voor de ouderenzorg in het OCMW samen om overleg te plegen. Hier worden knelpunten besproken en nieuwe initiatieven toegelicht. Hiermee hopen wij de samenwerking tussen het OCMW en het ziekenhuis continu te verbeteren en bij te sturen ten einde de zorg voor de oudere zorgdrager te verbeteren.

Website OCMW: www.ocmw-brugge.be

  1. Overleg Foton (Expertisecentrum dementie Brugge)

Een niet onbelangrijk deel van de ouderen hebben geheugenproblemen. Deze ouderen komen in het ziekenhuis terecht op de dienst psychogeriatrie en op het Centrum voor cognitieve stoornissen. Enerzijds worden heel wat families doorgezonden naar Foton voor een persoonlijke begeleiding rond de problematiek van hun naaste met dementie. Anderzijds is er een uitwisseling van deskundigheid ten einde deze patiëntengroep beter te kunnen benaderen. Om dit alles in goede banen te leiden is er jaarlijks overleg.

Website FOTON: www.familiezorg-wvl.be/foton.aspx

  1. Samenwerkingsakkoorden woonzorg centra

Met diverse woonzorgcentra heeft de dienst geriatrie samenwerkingsverbanden. Hierdoor ontstaat een functionele binding conform de wetgeving.

Naast het hoger vermeld overleg met het OCMW dat ook in dit kader past dienen deze samenwerkingsakkoorden vooral om opleiding voor mekaar open te stellen.

  1. Overleg SEL Noord-West-Vlaanderen en SEL Oostende-Veurne

Er is regelmatig overleg of samenwerking met de SEL van de regio waar het ziekenhuis zijn campussen heeft. Het SEL (Samenwerking Eerste Lijn) is de ideale partner om contact te houden met de eerstelijns gezondheidszorg. In het SEL zijn namelijk alle partners van de eerste lijn verenigd, dus ook de huisarts.

Website SEL: www.selwvl.be 

  1. Projecten

Regelmatig worden ook specifieke projecten opgestart die de samenwerking met de eerste lijn kunnen verbeteren ten einde de zorg aan de oudere zorgvrager te optimaliseren.

Op dit moment is er een project in ontwikkeling, dit binnen het contract 'Coördinatie van de Kwaliteit en de Patiëntveiligheid' van de Federale Overheid onder de naam 'Transmurale zorg voor de oudere zorgvrager'.

De wetgeving vindt u hieronder:

Afdeling V.- De externe liaison

> Art. 20. § 1. De externe liaison is een transversale opdracht van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt die wordt gerealiseerd door de teams van de dienst geriatrie, de geriatrische daghospitalisatie, de geriatrische interne liaison en de geriatrische consultatie van bij de opname tot het ontslag van de patiënt.
§ 2. De externe liaison heeft als doel de geriatrische principes en de geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van de huisarts, de coördinerende en raadgevende arts en de zorgverstrekkers van de doelgroep buiten het ziekenhuis, zodat de continuïteit van de zorg wordt geoptimaliseerd en onnodige opnames worden vermeden, alsook synergieën en functionele samenwerkingsnetwerken worden ontwikkeld met de zorgverstrekkers en de voorzieningen van de doelgroep voor en na de hospitalisatie.

Art. 21.Dit artikel werd opgegeven.

Art. 22. §1. Elk zorgprogramma gaat in het kader van de externe liaison van het zorgprogramma een formele samenwerking aan met :

1° een of meerdere geïntegreerde diensten voor thuisverzorging;

2° huisartsenkringen;

3° rust- en verzorgingstehuizen;

4° centra voor dagverzorging.

§ 2. Elk zorgprogramma maakt in het kader van de externe liaison van het zorgprogramma maximaal afspraken met betrekking tot het voorbereiden van het ontslag van de geriatrische patiënt met de sociale dienst van het ziekenhuis en desgevallend met het behandelende team.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 november 2018