Back to top

Opleiding

Aan de geriatrische teams wordt continu de mogelijkheid gegeven om bij te scholen. Deze bijscholingen staan open voor alle medewerkers binnen de geriatrie en zijn niet enkel bedoeld voor de verpleegkundigen/zorgkundigen. Dit gebeurt op verschillende manieren. Een beschrijving hiervan vindt u hieronder.

Interne vorming:

Middagvorming:

De middagvorming gaat ongeveer 8 x per jaar door en behelst een kort thema aan geriatrie gerelateerd. De vorming duurt 1 uur/sessie. 

Thema 's 2013: Veel voorkomende radiologie onderzoeken op geriatrie

 • Huidzorg
 • Delier
 • Hallucinaties - wanen
 • Samenwerking met de apotheek
 • Verantwoorde bedden op geriatrie
 • Multidisciplinair overleg

Thema 's 2014: De sociale kaart

 • Multidisciplinair overleg - GDT overleg - ...
 • Palliatieve sedatie en euthanasie bij personen met dementie
 • Patiëntenrechten
 • Elektronisch medicatiebeheer: naar meer kwaliteit voor de patiënt
 • Ziekenhuisinfectiebeheersing

Thema 's 2015: Valpreventie

 • Ageing brain
 • Incontinentie
 • Zorgpad osteoporose
 • Infectiebeheersing binnen geriatrie
 • Comfortliften

Thema 's 2016: Voorstelling dagcentrum jongdementie

 • Mondzorg
 • Dementie en DSM 5

Themanamiddag:

De themanamiddag gaat enkele keren per jaar door en gaat dieper in op een thema aan geriatrie gerelateerd. De vorming duurt een halve dag/sessie. 

Thema 's 2013:  Werken met studenten

 • Ziekenhuisinfectiebeheering en steriele bloedafname voor haemocultuur

Thema 's 2014: Mantelzorg

 • Kliniek van en niet-farmocologische behandeling van gedragsproblemen

Thema 's 2015: Ouder worden, euthanasie en geweldloosheid

 • Pijnbeleid

Thema 's 2016: Basic life support (BLS)

 • Early warning system (EWS)
 • SBAR-methode
 • Valpreventie
 • Hemovigilantie

Multidisciplinair symposium Ouderenzorg

Jaarlijks wordt vanuit de dienst Geriatrie een multidisciplinair symposium ouderenzorg aangeboden, dit in samenwerking met HABO 

 • 2013: Medicatiegebruik
 • 2014: Multidisciplinaire benadering van de oudere met gedragsproblemen
 • 2015: Taboes in de ouderenzorg
 • 2016: Zorg rond het levenseinde

Diversen:

Vanuit het ziekenhuis wordt nog een waaier aan bijscholingen aangeboden over thema 's niet specifiek aan geriatrie gerelateerd doch die belangrijk zijn voor de zorg van iedere patiënt. Het staat de medewerker vrij om, binnen de mogelijkheden van de dienst, deel te nemen aan deze vormingen.

Externe vorming:

Ook buiten het ziekenhuis worden er interessante vormingen georganiseerd door diverse organisaties. Binnen de mogelijkheden van de dienst kunnen medewerkers hieraan deelnemen. Hierbij een (niet volledige) opsomming van externe vormingen gevolgd door medewerkers van de dienst geriatrie: 

 • Week van de verpleegkunde > ouderenzorg
 • Wintermeeting (BVGG)
 • Over-leven met jong-dementie
 • Verplaatsen van obese patiënten
 • Vernieuwende geriatrische zorgmodellen
 • Wondzorg
 • Communiceren met personen met dementie
 • Ouderenzorg

Teksten vorming georganiseerd binnen de dienst geriatrie:

(deze teksten worden enkel gepubliceerd met goedkeuring van de betreffende spreker)

8ste multidisciplinair symposium Ouderenzorg - 25 maart 2017

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018