Back to top

Het pluridiscipliniar consult of opname in het dagziekenhuis

WERKWIJZE

Bij voorkeur wordt de patiënt verwezen door zijn/haar huisarts of een collega specialist en is er een verwijsdocument beschikbaar. Bij complexe pathologie en/of sociale context kan telefonisch overleg plaatsvinden.

De geriatrische daghospitalisatie is in principe dagelijks open voor patiënten.

De geriatrische daghospitalisatie is op de campus Sint-Jan gesitueerd:

Hier kan een geriatrische evaluatie van de patiënt doorgaan. Naast deze geriatrische evaluatie is er ook plaats voor behandeling van de patiënt waarvoor een ziekenhuiscontext nodig is maar er geen opname met overnachting dient te gebeuren.

Er worden in de geriatrische daghospitalisatie ook een aantal programma 's aangeboden:

  1. Centrum voor Cognitieve Stoornissen. Dit centrum is een samenwerking tussen de diensten Neurologie, Ouderenpsychiatrie, Geriatrie en Klinische Psychologie. Voor de oudere zorgvrager gebeurt dit in bepaalde gevallen via de geriatrische daghospitalisatie. Meer informatie vindt u in de folder centrum voor cognitieve stoornissen.
  2. Gang- en valkliniek. Dit programma richt zich op de valproblematiek en is een samenwerking tussen Geriatrie, Neurologie, de diensten Kinesitherapie en Ergotherapie. Meer informatie vindt u in de folder Gang- en valkliniek.
  3. Geheugenrevalidatie

De betreffende wetgeving vindt u hieronder

Afdeling III. - Het dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt.

Art. 15. De opname in een dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt gebeurt op verzoek van de huisarts, een geneesheer-specialist of na een geriatrisch consult. De doelstelling bestaat erin om de diagnostische evaluatie, de therapeutische oppuntstelling en de revalidatie op pluridisciplinaire wijze te organiseren.
Art. 13. In afdeling III van hoofdstuk V van hetzelfde besluit worden de artikelen 15/1 tot 15/4 ingevoegd, luidende:
"Art. 15/1. De pluridisciplinaire geriatrische evaluatie gebeurt aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde instrumenten en wordt uitgevoerd door een in artikel 12, 1°, bedoelde geneesheer-specialist, een verpleegkundige zoals bedoeld in artikel 12, 2°, en nog minstens een andere zorgverlener zoals bedoeld in artikel 12, 4°, 5°, 6°, 7° of 8°.
Art. 15/2. Een eindverslag van de geneesheer-specialist van de pluridisciplinaire geriatrische evaluatie zoals bedoeld in artikel 15/1, met de anamnese, de diagnose, de ziektegeschiedenis, de resultaten van de wetenschappelijk gevalideerde evaluatieschalen, de conclusies en het voorstel van zorgplan worden overgemaakt aan de behandelende huisarts en desgevallend de doorverwijzende geneesheer-specialist en de andere zorgverleners die de patiënt aanduidt. Dit eindverslag wordt opgenomen in het patiëntendossier en de patiënt wordt geïnformeerd omtrent deze overmaking van informatie.
Art. 15/3. De pluridisciplinaire geriatrische revalidatie is gericht op het behandelen van de moeilijkheden op vlak van cognitie, continentie, evenwicht en slikken die een pluridisciplinaire benadering nodig hebben.
Art. 15/4. Een pluridisciplinaire revalidatie door het pluridisciplinair geriatrisch team voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° ze is gebaseerd op een voorafgaandelijke pluridisciplinaire geriatrische evaluatie aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde instrumenten die een revalidatie-behoefte aantoont;
2° voorafgaandelijk aan de pluridisciplinaire revalidatie wordt een individueel revalidatieplan opgesteld, dat wordt opgenomen in het patiëntendossier;
3° de revalidatie gebeurt door minstens 2 zorgverleners per geriatrische patiënt die elk een verschillende kwalificatie vertegenwoordigen zoals bedoeld in artikel 12, 4°, 5°, 6° en 8° ;
4° een wekelijkse teamvergadering om de voortgang van de patiënt te evalueren en om eventueel het individuele revalidatieplan aan te passen;
5° na de revalidatie wordt een verslag opgesteld waarin de evolutie van de patiënt is beschreven en waarin een opvolgingsplan voor verdere thuiszorg is vervat. Deze documenten worden opgenomen in het patiëntendossier en bezorgd aan de behandelende huisarts en desgevallend de doorverwijzende geneesheer-specialist en de andere zorgverleners die de patiënt aanduidt. De patiënt wordt geïnformeerd omtrent deze overmaking van informatie;
6° de pluridisciplinaire geriatrische revalidatie is beperkt tot maximaal 40 sessies binnen een periode van 12 weken. De geriatrische revalidatie kan jaarlijks slechts 1 keer plaatsvinden.".

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 november 2018