Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Tarieven

Tarieven

Az Sint Jan

Wilt u meer informatie over:VOORINSCHRIJVING

Wij bieden u de mogelijkheid om u vooraf te laten inschrijven. Tijdens deze voorinschrijving kunnen wij op een optimale wijze informatie verschaffen met betrekking tot uw kamerkeuze, de kostprijs van uw verblijf, ...

Wij vragen u dan ook met aandrang om van deze voorinschrijving gebruik te maken. Zodoende kunnen de administratieve formaliteiten op de dag van de opname tot een minimum herleid worden.

 

FACTUUR

Ons ziekenhuis factureert aan het einde van de maand volgend op uw verblijf of bezoek aan het ziekenhuis. Het kan dus enkele weken duren alvorens u uw factuur ontvangt.

Bij een langdurig verblijf wordt op het einde van elke maand een tussentijdse rekening aangeboden, het voorschot zal in mindering gebracht worden op de (eind)factuur.

Patiënten die aangesloten zijn bij een ziekenfonds (mutualiteit), betalen enkel het deel van de kosten (remgeld en de eventuele supplementen) dat niet door het ziekenfonds gedragen wordt. Het deel waarvoor uw mutualiteit tussenkomt, wordt rechtstreeks met het ziekenfonds verrekend. Bent u dus niet of niet geldig aangesloten bij een ziekenfonds en uw opname is niet het gevolg van een arbeidsongeval, dan dient u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf te betalen.

Meer info kunt u ook vinden in het document 'Toelichting bij een opnameverklaring'.

De factuur die u ontvangt wordt ook wel "Patiëntenfactuur" genoemd. Elk ziekenhuis is verplicht hetzelfde model te gebruiken. De vorm en de inhoud van deze factuur, worden volledig bepaald door de overheid.

U kunt volgende rubrieken onderscheiden:

1. Verblijfskosten

De verblijfskosten zijn afhankelijk van het aantal dagen dat u opgenomen wordt, uw kamerkeuze en uw verzekeringsstatus. Op een eenpersoonskamer wordt een kamersupplement aangerekend en worden de erelonen van de zorgverstrekkers verdubbeld (ereloonsupplement van 100%). Op een gemeenschappelijke kamer worden geen (kamer- noch ereloon)supplementen aangerekend.
U betaalt geen ereloon- of kamersupplement indien u in een eenpersoonskamer ligt omwille van volgende redenen:

 • wanneer uw gezondheidstoestand of de technische voorwaarden van onderzoek, van behandeling of van toezicht, het verblijf in een individuele kamer vereisen. De arts bepaalt of u aan deze voorwaarden voldoet en schrijft hiervoor een attest;
 • wanneer u wordt opgenomen op een eenpersoonskamer omdat er geen andere kamer vrij is;
 • wanneer de opname geschiedt op een eenheid voor intensieve zorg of spoedgevallenzorg, buiten de wil van de patiënt.

Uw kamerkeuze kunt u kenbaar maken door het ondertekenen van de 'opnameverklaring' bij opname.

2. Forfaitair aangerekende kosten

Tijdens uw opname worden er wettelijke forfaitaire kosten aangerekend, hetzij per ligdag, hetzij per opname. Zoals bijvoorbeeld voor geneesmiddelen (0.62 euro per dag), klinische biologie, medische wachtdienst, radiologie... ook al geniet een patiënt niet van deze prestaties.

3. Apotheek

In deze rubriek worden de medicatiekosten en implantaten aangerekend. Uw ziekenfonds betaalt slechts een deel van de kosten. Naast remgelden kunnen ook wettelijke afleveringsmarges aangerekend worden.

4. Honoraria

In de rubriek honoraria staan alle prestaties van artsen en paramedici (o.a. kinesitherapeuten). Wanneer voor prestaties noch persoonlijke tussenkomsten, noch supplementen aangerekend worden, dan worden de bedragen ervan opgeteld in één bedrag. De andere worden individueel vermeld, gegroepeerd per specialiteit en per zorgverstrekker.
Meer informatie betreffende de erelonen van de artsen vindt u in de rubriek Conventie.

5. Andere leveringen

In deze rubriek gaat het om leveringen met een terugbetaling. Hier worden volgende leveringen vermeld: bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, gipsmateriaal, radio-isotopen).

6. Ziekenvervoer

Zowel dringend als niet-dringend ziekenvervoer wordt aangerekend. Dus enkel het vervoer door het ziekenhuis georganiseerd. (Dus niet van thuis naar spoedgevallendienst) 

7. Diverse kosten

Voor deze kosten bestaat geen terugbetaling door het ziekenfonds. Deze kosten zoals telefoongesprekken, flessen water, kosten voor het verblijf van een begeleidend persoon worden in deze rubriek opgenomen. Eén van de ouders kan op de kinderafdeling bij zijn kind overnachten als dit vooraf afgesproken is.
Volgende documenten geven een overzicht van deze kosten:

 8. BTW

Enkel bij zuiver esthetische ingrepen wordt er BTW aangerekend. In deze rubriek vindt men het bedrag exclusief BTW, het BTW-percentage en het bedrag van de BTW.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke aandelen (remgelden) die u zelf als Belgische patiënt dient te betalen.

Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs
- Normaal Kind ten laste Voorkeursregeling
Eerste dag € 42,89 € 32,82 € 5,55
Vanaf tweede dag € 15,62 € 5,55 € 5,55
Kamersupplement

€ 55

+ 100% ereloonsuppl.

Geen aanrekening tot de

leeftijd van 15 jaar

€ 55

+ 100% ereloonsuppl.

 

Forfaits per ligdag
Geneesmiddelen € 0,62
Drank € 0,75

Comfortsupplement TV (inbegrepen in eenpersoonskamer)

€ 2

 

Forfaits per opname
- Normaal Kind ten laste Voorkeursregeling
Klinische biologie € 7,44 € 7,44 € 0,00
Medische beeldvorming € 6,20 € 6,20 € 1,98
Medisch-technische verstrekking € 16,40 € 16,40 € 0,00

Merk op: Sommige prestaties die doorgaan in de dagkliniek geven aanleiding tot de aanrekening van een ligdagvervangend forfait en kunnen dus soms terugbetaald worden door een hospitalisatieverzekering.

 

VOORSCHOTTEN

Bij opname wordt een voorschot gevraagd volgens de wettelijke barema's. Dit voorschot wordt verrekend bij de eindfactuur.

- Gewoon verzekerde Personen met verhoogde tegemoetkoming
Kamer gemeenschappelijk 150 euro 50 euro
Kamer van 2 150 euro 50 euro
Kamer alleen 535 euro 435 euro

Indien u een hospitalisatieverzekering heeft waarbij er een rechtstreekse afrekening mogelijk is tussen de hospitalisatieverzekering en het ziekenhuis hoeft u geen voorschot te betalen.
De dienst opnameplanning probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw vraag naar een individuele kamer. Hou er echter rekening mee dat dit bij een drukke bezetting niet altijd mogelijk is.
In dit geval zult u opgenomen worden op een andere kamer en worden er geen kamer- of ereloonsupplementen aangerekend. Het betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke (eind)factuur.

Zie ook het tarievenblaadje.

 

ARBEIDSONGEVAL - Geen tussenkomst door het ziekenfonds

In geval van een arbeidsongeval wordt het volledige bedrag aan de verzekeringsinstelling gefactureerd (op voorwaarde dat het ziekenhuis over een goedkeuring beschikt).
Volgende gegevens dienen doorgegeven te worden aan de dienst facturatie:

 • naam patiënt
 • naam en adres werkgever
 • naam en adres verzekering
 • polisnummer van de verzekering
 • schadedossier of datum van ongeval

Supplementen ten gevolge van een individuele kamer worden steeds aan de patiënt gefactureerd. De arbeidsongevallenverzekering komt hierin nooit tussen.

 

CONTRACTEN MET BELGISCHE HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN

Sommige ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen komen tegemoet in de supplementaire kosten bij opname en dagopname. Indien u een hospitalisatieverzekering hebt, verwittig dan steeds het ziekenfonds of de verzekeringsmaatschappij bij een geplande opname.

Indien u dat wenst kunt u bij inschrijving melden dat u over een hospitalisatieverzekering beschikt.

Met sommige hospitalisatieverzekeringen heeft het ziekenhuis akkoorden zodat uw oplegfactuur rechtstreeks kan aangeboden worden.

 • DKV (enkel verzekerden die beschikken over een MediCard)
 • Medi-Assistance
 • Medi-Link
 • Assurcard kiosk

Binnen campus Sint-Jan/SFX kunt u hiervoor langsgaan bij de Kasdienst van het ziekenhuis.
Binnen campus Henri Serruys kunt u hiervoor langsgaan bij het Onthaal van het ziekenhuis.

Indien deze regeling niet geldt, dient u de factuur van het ziekenhuis te betalen en nadien de kosten zelf aan te bieden aan uw verzekering.

 

CONTRACT MET NEDERLANDSE ZORGVERZEKERAARS

Het ziekenhuis heeft ook met een aantal Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor kan het ziekenhuis de facturen rechtstreeks declareren voor de vastgelegde ingrepen/behandelingen in het contract opgesomd.

Gecontracteerde zorgverzekeraars zijn:

 • Zilveren Kruis
 • Cz
 • DSW en Stad Holland
 • Multizorg
 • Uvit

 

BUITENLANDSE PATIËNTEN

Indien u aangesloten bent bij een verzekering, neem dan vóór uw opname contact met hen op. Als buitenlandse, Europese patiënt heeft u bij een geplande opname een formulier S2 (vroegere E112) of andere geldige garantieverklaring nodig voor uw opname in ons ziekenhuis. U dient deze documenten zelf op te vragen bij uw zorgverzekeraar. Een formulier S2 vermeldt de voorafgaandelijke, expliciete toestemming door het ziekenfonds van het land van herkomst om een welbepaalde ingreep of behandeling in België te ondergaan, binnen een welomschreven periode. De EZVK (Europese Ziekteverzekeringskaart, vroegere E111) kan enkel gebruikt worden bij onvoorziene en dringende opname.
Indien er een facturatie gebeurt via S2 of EZVK is er toch nog een factuur die u zelf dient te betalen (persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde doktershonoraria en persoonlijke kosten, ... worden in het Belgisch systeem aangeboden aan de patiënt).

 

BETALINGSMODALITEITEN

U krijgt de factuur toegestuurd aan het eind van de maand volgende op de maand van ontslag uit het ziekenhuis. Deze factuur moet binnen de 4 weken na opmaakdatum betaald worden aan de hand van het aangehechte overschrijvingsformulier (vermeld zeker de gestructureerde mededeling bij betaling).

Bij langdurig verblijf krijgt u maandelijks een tussentijdse factuur toegestuurd.

Merk op: Vergeet niet voor uw opname bij uw ziekenfonds na te gaan of uw verzekeringstoestand volledig in orde is. Is dat niet het geval, dan moet u zelf instaan voor de totale kosten van uw verblijf.

Als u niet beschikt over een in België ingediend verzekeringsakkoord moet u vooraf de geraamde kost betalen. Het betaalde bedrag zal verrekend worden op de (eind)factuur.

 

PRIJSRAMING

Voor meer uitleg kunt u steeds terecht bij:

Vooraf kunt u contact opnemen met de dienst Prijsramingen om u te helpen uw verblijfskosten te berekenen:

Wij kunnen u een idee geven van de kostprijs van uw opname. Er zal uiteraard rekening gehouden worden met gemiddelde verblijfsduur en gemiddelde medicatiekost. De prijs hangt bovendien af van uw verzekeringsstatus bij het ziekenfonds.

 

CONVENTIE ARTSEN

Om de patiënt meer zekerheid te bieden werden er afspraken gemaakt tussen artsen, verzekeringsinstellingen (mutualiteiten) en de overheid.

Deze tarieven worden vastgelegd in een overeenkomst, ook wel de 'conventie' genoemd. Elke arts beslist zelf of hij/zij al dan niet tot deze conventie toetreedt.

Er zijn drie mogelijke situaties:

 • Geconventioneerde arts: de arts aanvaardt het akkoord en respecteert de afgesproken tarieven.
 • Gedeeltelijke geconventioneerde arts: deze arts aanvaardt de conventie gedeeltelijk. Hij of zij respecteert de afgesproken tarieven op bepaalde dagen en uren.
 • Niet geconventioneerde arts: deze arts aanvaardt de conventie niet. Hij/zij zal de tarieven zelf bepalen.

In ons ziekenhuis wordt er naast het kamersupplement 100% ereloonsupplement aangerekend bij opname op een eenpersoonskamer. Voor verblijven in een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer mogen in ons ziekenhuis geen ereloonsupplementen gevraagd worden door geconventioneerde artsen.
U vindt ook bijkomende informatie in het document 'opnameverklaring'.

U kan eveneens bijkomende informatie omtrent de lijst van geconventioneerde en niet geconventioneerde artsen navragen op de website van het R.I.Z.I.V. (https://www.riziv.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl) of bij het ziekenfonds.

 

VERDERE INFORMATIE

Campus Sint-Jan

Facturatie/Kasdienst (gelegen op het gelijkvloers, naast het onthaal)
openingsuren: 08:00 uur tot 12:00 uur en van 13:15 uur tot 16:30 uur
t: 050 45 20 60 / 050 45 20 65

Campus Sint-Franciscus Xaverius

Onthaaldienst
t: 050 47 04 70

Campus Henri Serruys

Patiëntenadministratie (gelegen op het gelijkvloers, naast het onthaal)
openingsuren: 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:30 uur (op vrijdag tot 16:00 uur)
t: 059 55 51 05