Spoedgevallen campus Sint-Jan
050 45 20 00
Spoedgevallen campus Henri Serruys
059 55 51 01
Home >  Patiënten >  Beleid en visie

Beleid en visie

Reglement inzake autopsie, orgaantransplantatie en weefselresten

Bloed- en weefselresten kunnen -in plaats van vernietigd te worden- aangewend worden voor wetenschappelijk onderzoek of kwaliteitsdoeleinden (cfr. wet van 19 december 2008 inzake menselijk lichaamsmateriaal). Dit kan enkel wanneer de patiënt geen verzet heeft aangetekend.

Op vraag van de behandelende arts kan na het overlijden een onderzoek van de organen plaatsvinden, onder andere omwille van wetenschappelijke of therapeutische redenen. Dit kan enkel indien de persoon (overledene), de echtegeno(o)t(e) of verwanten geen verzet hebben aangetekend. Wegname van organen en weefsels bij een overleden persoon, met de bedoeling deze organen en weefsels te transplanteren, zal enkel gebeuren indien voldaan is aan de wettelijke voorschriften. De verwanten van de eerste graad of de wettelijke vertegenwoordiger van de overleden persoon zullen op de hoogte gebracht worden van de intentie om organen voor transplantatie weg te nemen.

Wet op de patiëntenrechten 

Bij de zorgverstrekking is het overleg met de patiënt fundamenteel, u participeert mee in uw zorgverlening.
De arts-patiënt relatie is een vertrouwensrelatie, beschermd door het medisch geheim. Er kan informatie aan partner of famlieleden gegeven worden zo u dit uitdrukkelijk toestaat, best in uw bijzijn. Zo er geen communicatie meer mogelijk is, bv. door coma of dementie, voorziet de wet op de patiëntenrechten met wie het gesprek gevoerd wordt.
De wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 reguleert de rechten van de patiënt. De brochure 'ken uw rechten als patiënt' kan u krijgen bij uw arts, bij de sociale dienst en ombudsdienst of terugvinden op het internet: http://www.vlaamspatientenplatform.be en http://www.health.fgov.be/vesalius. Hierin staat ook wat een vertegenwoordiger is, wat een vertrouwenspersoon is en zijn er documenten ingesloten om deze aan te duiden.


Vroegtijdige zorgplanning - palliatief support team

Ondanks de wetgeving omtrent de rechten van de patiënt, palliatieve zorg en euthanasie, kunnen patiënten met vragen blijven zitten. Voor bepaalde problemen die zich in individuele gevallen kunnen voordoen, is er niet altijd een duidelijk, pasklaar antwoord. De huidige geneeskunde voorziet vandaag in grote mogelijkheden bij diagnose en behandeling om levens te redden en het leven te behouden. Nochtans, geconfronteerd met patiënten in het laatste stadium van hun ziekte, rijst de vraag of het niet gerechtvaardigd is of zelfs aangewezen is om niet alle levensreddende maatregelen toe te passen en eerder te opteren voor optimaal comfort van de patiënt. Wat u dan zelf daarover voelt, is zeer belangrijk. Spreek daar desgevallend nu of toch tijdig over, zodat één en andere daarover kan besproken en behartigd worden eventueel ook met of door uw vertegenwoordiger en bijgehouden worden in uw dossier. Uw arts en verzorgend team laten u dan immers niet in de steek; wanneer zich dergelijke vraag naar nut of nutteloosheid voordoet. U kunt steeds terecht bij hen en/of het palliatief/supportief team (t: 050 45 21 90) en uw huisarts.